Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Kalkoner

Kalkoner i djurfabriker har likt turbokycklingar avlats för att växa snabbt, vilket bland annat gjort att de inte längre kan para sig naturligt. Sysslolösheten gör att många av dem börjar hacka på varandra.

År 2021 slaktades 528 360 stycken kalkoner i Sverige.(1) Kalkonuppfödningen liknar kycklinguppfödningen på många sätt. Kalkonkycklingarna kläcks i maskiner och transporteras sedan till uppfödningsanläggningarna.(2) Där sätts de in på golv i stora stallar med tusentals djur.

Hönorna är mindre än tupparna och dödas redan efter tio veckors ålder när de väger cirka fem kilo. Tupparna får leva lite längre, ungefär 20 veckor, tills de väger över 14 kilo.(2) Jämförelsevis väger vilda kalkoner i genomsnitt 4 kilo (hönor) respektive 7,5 kilo (tuppar).(3)

Kalkonernas enorma storleksförändring från sin vilda anfader har inneburit att de inte längre kan utföra flera av sina naturliga beteenden, som att flyga upp på pinnar och att putsa sig. De kan inte heller para sig naturligt, kalkonhönorna på avelsanläggningarna insemineras artificiellt av människor.(3)

Trängsel och skador

Lagstiftningen anger en högsta gräns på 30 kilo levande kalkonvikt per kvadratmeter. För de flesta av kalkonuppfödarna, som är med i Svensk Fågels kontrollprogram, gäller dock andra regler. Då är den högsta tillåtna beläggningsgraden istället 4045 kilo per kvadratmeter.(4) Det innebär att kalkonuppfödare får hålla ungefär åtta hönor eller tre stora tuppar per kvadratmeter.

Frätskador under fötterna är mycket vanligt hos kalkoner i djurfabrikerna. I en svensk studie av avelskalkoner, som blir äldre än de djur som ska slaktas, led 20 % av djuren av smärtsamma bölder under fötterna.(5) Detta beror på skador som de får av att gå runt i sin egen avföring. Det är bara kalkonerna som ska slaktas för kött som kontrolleras kontinuerligt om de har frätskador, och av dem är det en liten andel, 100 stycken per uppfödningsomgång, som kontrolleras.(6)

Beteendestörningar

Fjäderplockning och kannibalism förekommer i kalkonuppfödning.(3) En svensk studie från 2003 såg att ca 70 % av alla avelskalkoner hade spår av hackning eller fjäderplockning på ryggen.(5) Det är trängseln och den stimulansfattiga miljön som bidrar till att detta beteende utvecklas, som orsakar mycket lidande hos de djur som blir plockade eller hackade.(3) Kannibalism var den vanligaste dödsorsaken hos kalkonerna i studien.(5)

För att minska problemen med beteendestörningar och göra djuren lugna är det vanligt att ljuset dämpas i stallarna tills det är nästan helt mörkt.(5) Det finns inget lagkrav på att kalkoner ska få naturlig längd på mörkerperioder, vilket det gör hos de flesta andra djur.(4)

Plågsam slakt

Kalkoner i Sverige slaktas genom att hängas upp i benen vid fullt medvetande, innan deras huvuden doppas ner i ett strömförande vattenbad som gör dem medvetslösa.(6) Därefter får de halsarna uppskurna. Runt 500 kalkoner dör också varje år under transport, innan de kommit fram till slakteriet.(7)

Utevistelse är ovanligt

En mindre andel av kalkonerna som slaktas (under 1 %) föds upp utanför branschorganisationen Svensk Fågel.Dessa anläggningar är i allmänhet småskaliga och djuren har då ibland tillgång till utevistelse.(8) 

För mer information gå vidare till fördjupningsmaterialet om djurfabriker.

Källor

  1. Jordbruksverket (2022) Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2021:12. Sidan besökt 2022-10-14.
  2. Svensk Fågel. Produktionskedjan. Sidan besökt 2022-10-14.
  3. Statens offentliga utredningar (2003) Kännande varelser eller okänsliga varor? SOU 2003:6. Bilaga 9: Biologiska karakteristika hos husdjur – Kalkoner (Meleagris gallopavo) av prof. I. Ekesbo.
  4. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. , SJVFS 2022:5, saknr L 111.
  5. Berg C. m.fl. (2003) Djurhälso- och djurskyddsaspekter på inhysning av avelskalkoner. SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Specialarbete 20, Skara.
  6. Svensk Fågel. Fothälsoprogrammet. Sidan besökt 2022-10-14.
  7. Livsmedelsverket. Personligt meddelande 2015-06-11 och 2020-05-17.
  8. Fredman R. (2005) Ekologisk och småskalig uppfödning av slaktkyckling och kalkon i Sverige. Examensarbete, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala.

Vanliga frågor

Minskar en växtbaserad kost risken för pandemier?

Genom att äta en växtbaserad kost minskar riskerna att du själv blir direkt sjuk av smittor från animaliska livsmedel, så som salmonella och campylobacter. Detta eftersom de här bakterierna enbart finns i djur, och sprids genom att exempelvis maginnehåll eller avföring når köttet eller äggen. Så länge grönsaker inte gödslas med avföring från djur som bär på smitta, så är risken att bli sjuk av de här bakterierna lägre för veganer. 

Men att undvika att bidra till djurhållningen i djurfabriker genom köttkonsumtion kan också minska riskerna. Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Ju färre människor som äter animalisk kost, desto mindre efterfrågan på industriell djuruppfödning blir det. Därmed minskar risken för framtida pandemier. Veganer kan dock fortfarande smittas av sjukdomar som redan har fått spridning (till exempel coronaviruset).

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad finns det för koppling mellan industriell djurhållning och pandemier?

När många djur hålls trångt i samma utrymme, frodas bakterier och virus. Den högintensiva industriella djuruppfödning, som krävs för dagens höga köttkonsumtion, har lett till att djuren hålls i stressande miljöer med hård belastning på klimat och miljö. Det leder till höga risker för spridning av bakterier och virus mellan djur och människa. 

Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Enligt den senaste forskningen kommer mer än 60 procent av alla infektionssjukdomar från djur. Bland de nya infektionssjukdomarna, de som upptäckts de senaste tio åren, är siffran hela 75 procent. Ett exempel i mängden är coronaviruset covid-19, som ligger bakom coronapandemin och som också drabbade minkar på minkfarmer.

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad händer med alla djur om vi slutar äta kött, kommer inte massor av arter att dö ut?

De flesta djurarter vi håller för livsmedelsproduktion har vilda artfränder, exempelvis vildsvin. Så länge de finns kvar är det inte fråga om hotade arter, även om tamdjuren skulle minska i antal.

Djurens Rätt har ingen avsikt att verka för att domesticerade djur ska sluta finnas. Det vi säger är att djur borde ha rättigheter. De borde, precis som vi, ha rätt att leva och rätt att få förutsättningar att göra det så att de mår bra. En slags djurhållning som innebär att djurens behov och intressen verkligen tas hänsyn till och inte kompromissas med, vilket också skulle betyda att de har rätt till sina liv, kan vara gynnsam för både djur och människor.

Om fler och fler väljer veganskt kommer efterfrågan på produkter som kommer från djur minska successivt. Om köttet från djurens kroppar, deras mjölk eller ägg inte genererar intäkter som de gör idag, är det samhället, vi tillsammans, som får betala för att vi ska få de fördelar som finns med att leva i samspel med djur. Redan idag är stora delar av djurhållningen inom lantbruket subventionerad av samhället på olika sätt.

Precis hur en sådan framtid kan se ut, det vet varken vi eller någon annan. Att människor ofta mår bra av att få leva i närheten av djur det vet vi. Liksom att djuren kan utföra så kallade samhällsnyttiga tjänster, som att beta artrika marker  och därmed bidra till en biologisk mångfald. Djuren kan också få fördelar av att leva med människor. Exempelvis i form av en respektfull och ömsesidig kontakt med människor, skydd, en för dem bra levnadsmiljö som möjliggör utlopp för naturligt beteende, tillräckligt med bra mat och rent vatten och veterinärvård vid behov. Men har vi djur i vår vård kommer det också uppstå intressekonflikter när det gäller rörelsefrihet och fortplantning, och interaktioner mellan rov- och bytesdjur.

Många domesticerade djur är helt beroende av människor. Ett exempel är får, som har avlats till att ha en så kraftig pälsväxt att de inte klarar sig utan att bli klippta. I en djurvänlig framtid finns det åtminstone två alternativ vad gäller fårens päls: antingen fortsätter vi klippa alla domesticerade får minst en gång per år, eller så förhindrar vi deras fortplantning så att inga fler får som inte klarar sig utan klippning föds. Båda alternativen innebär ett visst mått av tvång och maktutövande, även om det är för djurens bästa i längden.

Det är inte möjligt, och knappast önskvärt, för människor att helt isolera sig från alla andra djur. Vi påverkar andra djur direkt och indirekt nästan vad vi än gör, och många djur söker upp människor för att det är gynnsamt för dem att leva nära oss. Vi måste alltså hitta sätt att interagera med andra djur utan att skada dem.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem