Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Kycklingindustrins klimatpåverkan

Kycklingkött står för upp till 10 gånger mer utsläpp än motsvarande växtbaserade alternativ.

Minskad klimatpåverkan och djurvälfärd går ofta hand i hand, eftersom växtbaserade alternativ genererar en mindre mängd växthusgasutsläpp. Att äta kycklingar brukar ses som ett miljövänligare alternativ till annat kött, men det är bättre att äta växtbaserat. Djurens Rätt kan hjälpa konsumenter med tips på växtbaserade alternativ och jobbar mot målet halverad köttkonsumtion i Sverige fram till 2030. Främst för djurens skull – men också för klimatet.

Konsumtion av kycklingar leder inte bara till att fler djurindivider dör jämfört med annan köttproduktion, utan också till en relativt stor klimatpåverkan vid jämförelse med växtbaserade alternativ.(1) Trots det har kycklingkonsumtionen snabbt ökat både i Sverige och världen.(1, 2) 

Livsmedelsverket rekommenderar den svenska befolkningen att minska sin köttkonsumtion i helhet, inklusive kycklingkött.(3, 4) FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har till och med kommit fram till att utsläppen från små idisslare kan antas vara lägre än från kycklingar, eftersom kycklingarna är så många och äter sådant människor kan äta.(5) Även Världsnaturfonden anser att samhällets hela köttkonsumtion behöver minska av bland annat klimatskäl, och att det inte räcker med att enbart minska mängden rött kött. År 2021 fick nästan allt kycklingkött rött ljus i organisationens Köttguide.(6)

Den ökande efterfrågan på kycklingkött är inte bra för klimatet även om kycklingkött marknadsförs som ett klimatvänligare alternativ.(7) 

Är något kött bra för klimatet?

Kött är den livsmedelsgrupp med störst negativ klimatpåverkan. Tillsammans med mejeriprodukter orsakar produktionen av kött mer än hälften av jordbrukets totala mängd växthusgasutsläpp.(2) Årligen konsumerar varje svensk som äter ”normalkost” livsmedel med utsläpp på ungefär 1,8 ton koldioxidekvivalenter per år. En växtbaserad kost kan till skillnad från det hamna så lågt som 0,3 ton koldioxidekvivalenter per år och person.(8)

Kycklingproduktion genererar ungefär 25 kilogram koldioxidekvivalenter växthusgasutsläpp per kilogram benfritt kycklingkött.(9) Det är en mindre mängd utsläpp än de flesta andra typerna av kött, men fortfarande upp till tio gånger mer än för olika växtbaserade proteinrika alternativ.(2, 9, 10)

Kycklingar äter sådant som människor kan äta

Dagens kycklingar lever intensivt vilket ställer stora krav på vilken sammansättning av foder de får.(11) Det innebär att de måste äta ett proteinrikt foder gjort på till exempel soja, eller till och med fiskmjöl, för att de ska växa så snabbt som möjligt. De flesta svenska kycklingar får i dagsläget ett foder som består av spannmål, baljväxter (soja från Sydamerika), oljeväxter och ibland  biprodukter från livsmedelsindustrin.(1) Svenska kycklingar får eventuellt mer certifierad soja än i andra länder, men kontrollen är bristande.(12)

Kycklingarna behöver äta minst 1,75 kg foder för varje kilo levande vikt.(13) Det innebär att ungefär 34 kg foder går åt för varje kilo kött som kan produceras från kycklingarna.(14) Även om de är effektivare ”foderomvandlare” än grisar eller nötkreatur är det fortfarande mer effektivt att människor äter sojan och spannmålen direkt.(15) Eftersom kycklingar har en större andel soja i sitt foder än andra djur i djurfabrikerna, kan deras klimatbelastning också beräknas som högre än grisarnas.(4) Kycklingindustrin är den industri som använder mest soja i hela världen, ungefär 37 % av all soja som används i världen går till kycklingar och höns för att producera kött och ägg.(16) 

Ungefär 40 % av all ätbar mat som odlas globalt går direkt till djur inom animalieproduktionen istället för till människor.(17)  En förbrukningsminskning av alla sorters kött kan leda till att mätta fler hungriga människor samtidigt som det minskar antalet folkhälsosjukdomar orsakade av övervikt.(18) Det finns inte några hälsoskäl för att äta så mycket kött som det görs idag i Sverige.(2)

Tillverkning av foder står för den största delen av kycklingproduktionens utsläpp av växthusgaser, ungefär 80 %.(3, 12) Enbart 7 % av kycklingproduktionens klimatpåverkan beror på transporter.(5) Soja från Sydamerika, som 1520 % av kycklingarnas foder består av,(13, 19) odlas i många fall i monokulturer på avskogad och ny mark vilket gör att stora mängder kol frigörs i samband med odlingen.(5) Sådan typ av odling som kräver ny mark är väldigt negativt för klimatet och står ensamt för ungefär 21 procentenheter av foderproduktionens klimatpåverkan för kycklingar.(7) Det är omöjligt att köpa tillräckligt mycket hållbart odlad soja om köttproduktionen ska vara densamma inom EU, som den var 2021.(20)

Naturvårdsverket har hävdat att det inte finns något klimatvänligt med kycklingproduktion så länge inte miljövänligare, mer närproducerat foder börjar användas.(2) Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet har kommit fram till att uppfödningen av kycklingar måste minska, till ungefär hälften mot idag, för att minska importen av soja.(21)

Kycklingar behöver uppvärmda stall

Den näst största energianvändningen vid kycklingproduktion är uppvärmning av stallen som kycklingarna hålls i.(11, 22) Det behöver vara varmt för att kycklingarna ska överleva och växa fort. Ibland används fossila bränslen, men om uppvärmning av stallen sker genom eldning av t.ex. spån blir energianvändningen mindre.

Kycklingar bidrar inte till "öppna landskap"

Kycklingar av mer hälsosamma hybrider än turbokycklingar, och som också får vara utomhus, har större möjligheter att äta sådant som inte vi vill eller kan äta som exempelvis biprodukter från livsmedelsindustrin och insekter de hittar ute.(15) Kycklingarna skulle då också få en mycket bättre välfärd. Men till skillnad från växtätande och betande djur bidrar inte kycklingar till de svenska miljömålen ”rikt odlingslandskap” eller ”rikt växt- och djurliv”.(2, 3)

Om uppfödningen blir mindre intensiv hamnar kostnaderna på prislappen, istället för som idag då den sker på bekostnad av djurvälfärden. 

All animaliekonsumtion behöver minska

Att bara utesluta rött kött och byta ut det mot kycklingkött skulle ha negativ påverkan på klimatet eftersom efterfrågan på intensivt odlad soja och spannmål skulle öka.(15) Samtidigt skulle djurvälfärden bli sämre eftersom fler individer skulle behöva födas upp för samma mängd kött.(2, 15) All animaliekonsumtion behöver minska för att komma tillrätta med de klimatproblem som finns.(2, 23)

 • En helt växtbaserad kost är bäst ur klimatsynpunkt(24) och minskar utsläppet av koldioxidekvivalenter med minst 0,8 ton per person och år, vilket är upp till fem gånger mer effektivt än bara minskad köttkonsumtion.(25)
 • Växtbaserad kost kräver mindre mängd odlad mark och har lägre växthusgasutsläpp både räknat per 1 000 kalorier och per kilogram livsmedel än alla typer av animalier. Produktion av kycklingar kräver 3,7 m2 odlad mark per 1 000 kalorier vilket är betydligt mer än för växtbaserade alternativ.(8)
 • Om alla skulle äta växtbaserat skulle det bara krävas hälften så mycket odlingsmark som finns idag även om befolkningen skulle öka, samtidigt som viss biobränsleproduktion odlas istället för livsmedel på en del mark. När mark sparas genom en minskad animaliekonsumtion skulle de vilda djuren kunna få mer plats(23) vilket gynnar det svenska miljömålet rikt växt- och djurliv.(2)

Hållbarhet måste ta hänsyn till djurvälfärd

Jordbruksverket gick år 2012 ut med att djurhälsa också behöver tas hänsyn till inom hållbar utveckling och att privata vinstintressen inte får gå utöver det ansvaret.(26) Många klimatberäknande studier tar inte hänsyn till djurvälfärden.

En minskad kycklingkonsumtion är det som kan spara flest djurliv, förutom minskad fiskkonsumtion.(27) Den sammanlagda animalieproduktionen och -konsumtionen behöver minska med minst 30 % fram till 2030 för att komma tillrätta med de största klimatproblemen.(28)

Vad vi äter har stora konsekvenser för klimatet och djuren. De allra flesta vill konsumera hållbara varor med hänsyn till både djur, människor och miljö.

Källor

 1. Wallman M., Berglund M. & Cederberg C. (2013) Miljöpåverkan från animalieprodukter – kött, mjölk och ägg. Rapport Livsmedelsverket 17–2013.
 2. Naturvårdsverket (2011) Köttkonsumtionens klimatpåverkan - Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456.
 3. Livsmedelsverket. Kött och chark.
 4. Röös E. (2014) Mat-klimat-listan: version 1.1. Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet.
 5. MacLeod M. m.fl. (2013) Greenhouse gas emissions from pig and chicken supply chains – A global life cycle assessment. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
 6. Världsnaturfonden WWF. Köttguiden Kyckling. 
 7. Gerber P.J. m.fl. (2013) Tackling climate change through livestock – a global assessment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
 8. Larsson J. (2015) Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Naturvårdsverket. Rapport 6653: 62–64.
 9. Van Rysselberge P. & Röös E. (2021) Carbon footprint of meat, egg, cheese and plant-based protein sources - compilation of data and discussion of assessing the climate impact in the WWF Swedish Meat Guide. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology. Report 117.
 10. RISE (2021) Klimatdatabas för livsmedel.
 11. Sonesson U., Davis J. & Ziegler F. (2010) Food production and emissions of greenhouse gases: an overview of the climate impact of different product groups. SIK Institutet för livsmedel och bioteknik.
 12. Sojadialogen. Organisationer som stödjer Sojadialogen.
 13. Cederberg C. m.fl. (2009) Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005. SIK-report no. 793. SIK - The Swedish Institute for Food and Biotechnology.
 14. Piestun Y. m.fl. (2013) Thermal manipulations during broiler incubation alter performance of broilers to 70 days of age. Poultry Science 92(5): 1155–1163.
 15. Compassion in World Farming (2009) Towards a flourishing food system. Red. P. Stevenson.
 16. Our world in data. Soy.
 17. Garnett T. (2015) Gut feelings and possible tomorrows: (where) does animal farming fit? Food Climate Research Network Oxford Martin Programme on the Future of Food Environmental Change Institute, University of Oxford.
 18. UNSCN (2017) Sustainable diets for healthy people and a healthy planet. Discussion Paper.
 19. Tynelius G. (2008) Klimatpåverkan och förbättringsåtgärder för Lantmännens livsmedel-fallstudie Kronfågels livsmedel.
 20. Poultry World (2021) State of soybeans: 2021 and beyond. 10: 10–15.
 21. Karlsson J.O. m.fl. (2020) Halting European Union soybean feed imports favours ruminants over pigs and poultry. Nature Food 2: 38–46. SLU (2021) Mindre gris- och fågelkött för att bli kvitt EU:s stora sojaimport.
 22. Svensk Fågel (2017) Energikartläggning Kyckling.
 23. Hedenus F., Wirsenius S. & Johansson D.J.A. (2014) The importance of reduced meat and dairy consumption for meeting stringent climate change targets. Climatic Change 124: 79–91.
 24. Bryngelsson D. m.fl. (2016) How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture. Food Policy 59: 152–164.
 25. Wynes S. & Nicholas K.A. (2017) The Climate Change Mitigation Gap: Education and Government Recommendations Miss the Most effective Individual Actions. Environmental Research Letters 12(7): 074024.
 26. Jordbruksverket (2012) Hållbar konsumtion av jordbruksvaror. Hållbar samhällsutveckling – vad innebär det? Rapport 2012:40.
 27. Middleton M. (2009) The Number of Animals Killed to Produce One Million Calories in Eight Food Categories. Animal Visuals.
 28. Friel S. m.fl. (2009) Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: food and agriculture. The Lancet 374: 2016–25.

Vanliga frågor

Minskar en växtbaserad kost risken för pandemier?

Genom att äta en växtbaserad kost minskar riskerna att du själv blir direkt sjuk av smittor från animaliska livsmedel, så som salmonella och campylobacter. Detta eftersom de här bakterierna enbart finns i djur, och sprids genom att exempelvis maginnehåll eller avföring når köttet eller äggen. Så länge grönsaker inte gödslas med avföring från djur som bär på smitta, så är risken att bli sjuk av de här bakterierna lägre för veganer. 

Men att undvika att bidra till djurhållningen i djurfabriker genom köttkonsumtion kan också minska riskerna. Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Ju färre människor som äter animalisk kost, desto mindre efterfrågan på industriell djuruppfödning blir det. Därmed minskar risken för framtida pandemier. Veganer kan dock fortfarande smittas av sjukdomar som redan har fått spridning (till exempel coronaviruset).

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad finns det för koppling mellan industriell djurhållning och pandemier?

När många djur hålls trångt i samma utrymme, frodas bakterier och virus. Den högintensiva industriella djuruppfödning, som krävs för dagens höga köttkonsumtion, har lett till att djuren hålls i stressande miljöer med hård belastning på klimat och miljö. Det leder till höga risker för spridning av bakterier och virus mellan djur och människa. 

Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Enligt den senaste forskningen kommer mer än 60 procent av alla infektionssjukdomar från djur. Bland de nya infektionssjukdomarna, de som upptäckts de senaste tio åren, är siffran hela 75 procent. Ett exempel i mängden är coronaviruset covid-19, som ligger bakom coronapandemin och som också drabbade minkar på minkfarmer.

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad händer med alla djur om vi slutar äta kött, kommer inte massor av arter att dö ut?

De flesta djurarter vi håller för livsmedelsproduktion har vilda artfränder, exempelvis vildsvin. Så länge de finns kvar är det inte fråga om hotade arter, även om tamdjuren skulle minska i antal.

Djurens Rätt har ingen avsikt att verka för att domesticerade djur ska sluta finnas. Det vi säger är att djur borde ha rättigheter. De borde, precis som vi, ha rätt att leva och rätt att få förutsättningar att göra det så att de mår bra. En slags djurhållning som innebär att djurens behov och intressen verkligen tas hänsyn till och inte kompromissas med, vilket också skulle betyda att de har rätt till sina liv, kan vara gynnsam för både djur och människor.

Om fler och fler väljer veganskt kommer efterfrågan på produkter som kommer från djur minska successivt. Om köttet från djurens kroppar, deras mjölk eller ägg inte genererar intäkter som de gör idag, är det samhället, vi tillsammans, som får betala för att vi ska få de fördelar som finns med att leva i samspel med djur. Redan idag är stora delar av djurhållningen inom lantbruket subventionerad av samhället på olika sätt.

Precis hur en sådan framtid kan se ut, det vet varken vi eller någon annan. Att människor ofta mår bra av att få leva i närheten av djur det vet vi. Liksom att djuren kan utföra så kallade samhällsnyttiga tjänster, som att beta artrika marker  och därmed bidra till en biologisk mångfald. Djuren kan också få fördelar av att leva med människor. Exempelvis i form av en respektfull och ömsesidig kontakt med människor, skydd, en för dem bra levnadsmiljö som möjliggör utlopp för naturligt beteende, tillräckligt med bra mat och rent vatten och veterinärvård vid behov. Men har vi djur i vår vård kommer det också uppstå intressekonflikter när det gäller rörelsefrihet och fortplantning, och interaktioner mellan rov- och bytesdjur.

Många domesticerade djur är helt beroende av människor. Ett exempel är får, som har avlats till att ha en så kraftig pälsväxt att de inte klarar sig utan att bli klippta. I en djurvänlig framtid finns det åtminstone två alternativ vad gäller fårens päls: antingen fortsätter vi klippa alla domesticerade får minst en gång per år, eller så förhindrar vi deras fortplantning så att inga fler får som inte klarar sig utan klippning föds. Båda alternativen innebär ett visst mått av tvång och maktutövande, även om det är för djurens bästa i längden.

Det är inte möjligt, och knappast önskvärt, för människor att helt isolera sig från alla andra djur. Vi påverkar andra djur direkt och indirekt nästan vad vi än gör, och många djur söker upp människor för att det är gynnsamt för dem att leva nära oss. Vi måste alltså hitta sätt att interagera med andra djur utan att skada dem.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem