Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Kycklingar

Fler kycklingar än något annat djurslag föds upp och dödas för kött. Den tillväxtinriktade aveln har gjort så att kycklingarna växer så snabbt att de får ont.

I Sverige dödades 98 502 540 kycklingar år 2018(1). Kycklingarna kläcks i maskiner och får aldrig träffa sin mamma eller andra vuxna individer(2). De hålls inomhus i stallar som rymmer tiotusentals individer hela sina korta liv. Den genomsnittliga kycklinggården i Sverige har per uppfödningsomgång över 100 000 kycklingar(3)

Uppfödare som är medlemmar i Svensk Fågel får ha högst 36 kilo kycklingar per kvadratmeter, eller som mest 25 kycklingar per kvadratmeter(4). Det är trängre än vad hönor i bur har det i äggindustrin och inte någon egentlig skillnad mot hur kycklingar inom EU har det(5).

Kycklingarna betalar priset för tillväxten

Många kycklingar får benproblem orsakade bland annat av den tillväxtinriktade aveln. De växer så snabbt att de får ont. Enligt en svensk studie från år 2007 hade runt 88 procent av kycklingarna en försämrad rörelseförmåga(6). Det innebär att majoriteten av kycklingarna hade svårt att gå - och troligen hade ont - på grund av sina tunga kroppar och levnadsförhållanden. Alla kycklingar har inte svårt att röra sig, men de flesta får med åldern någon grad av rörelsestörning om de är av en snabbväxande hybrid(6, 7). Det är fortfarande samma snabbväxande hybrider som föds upp idag som 2007.

Ett annat allvarligt problem inom kycklingindustrin är att avelsdjuren, alltså kycklingarnas föräldrar, får gå hungriga(8). Om de skulle få så mycket mat de ville skulle många fåglar dö och äggproduktionen störas på grund av den snabba tillväxten(9).

Farlig väg till slakteriet

Kycklingarna får leva i ungefär 35 dagar innan de dödas(2)

Årligen dör många kycklingar innan de ens nått "slaktfärdig" ålder. På gården av sjukdomar, stress och benproblem, men också under transport. Omkring 200 000 kycklingar dör under transport i Sverige varje år. Under 2016 dog 220 785 kycklingar i samband med transport till slakterier, under 2017 hade antalet  minskat något till ca 159 000(10).

Kycklingslakt

På slakterierna bedövas kycklingarna antingen med el eller gas. Vid elbedövning hängs kycklingarna upp och ned i fötterna vid fullt medvetande(11). Det är mycket obehagligt och smärtsamt för dem, särskilt för alla de som redan hade ont i benen(12)

Hängandes upp och ner förs fåglarnas huvuden ner i ett elektriskt vattenbad för att de ska bedövas genom en elstöt, innan halsen skärs upp och djuren förblöder till döds(13). Omkring hälften av kycklingarna bedövas och dödas istället genom gasning(14)

Ekologiska kycklingar

Sedan år 2014 har antalet slaktade ekologiska kycklingar femdubblats. Ändå utgör de ekologiska kycklingarna knappt 1 procent av alla kycklingar som slaktas i Sverige(15). De ekologiska kycklingarna som lever på sommaren får möjlighet till utevistelse. Inomhus får ekologiska kycklingar mer plats än de andra enligt KRAV, max 20 kilo per kvadratmeter (ca 10 kycklingar per kvadratmeter)(16)

Dessa kycklingar är i nuläget mer långsamväxande hybrider och får dessutom mindre energirikt foder. De får därmed leva ungefär dubbelt så länge som i konventionell uppfödning och anses ha bättre hälsa.  Den enda tillåtna metoden för bedövning vid slakt är fortfarande enbart elbad med upphängning i benen för KRAV-kycklingar(16).

 

Se hur svenska kycklingar har det här. För mer information gå vidare till fördjupningsmaterialet om livsmedelsindustrin.

Källor

 1. Sveriges officiella statistik (2019) Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:12.
 2. Svensk Fågel. Produktionskedjan. Sidan besökt 2019-02-08.
 3. European Commission (2017) Study on the application of the broilers Directive and development of welfare indicators: Final Report DG SANTE Evaluation Framework Contract Lot 3 (Food Chain).
 4. Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. SJVFS 2017:28, saknr. L 111.
 5. Rådets direktiv 2007/43/EG om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar.
 6. Waldenstedt L. (2007) En kartläggning av rörelsestörningar och benhälsostatus hos svenska kycklingar. Slutrapport Jordbruksverket.
 7. Wilhelmsson S. (2016) Comparison of behaviour and health of two broiler hybrids with different growth rates. Studentarbete 637, Master in Animal Science. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.
 8. EFSA (2010) Scientific Opinion on welfare aspects of the management and housing of the grand-parent and parent stocks raised and kept for breeding purposes. European Food Safety Authority, Panel for Animal Health and Animal Welfare.
 9. European Commission (2000) The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers). Report of the Scientific Committee on animal Health and animal Welfare of the EU, SANCO. B.3/AH/R15/2000.
 10. Livsmedelsverket. Personligt meddelande 2017-06-29 och 2018-02-15.
 11. Livsmedelsverket (2010) Djurskydd vid slakt - ett kontrollprojekt. Rapport 16-2010.
 12. EFSA (2004) Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals. The EFSA Journal 45: 1-29.
 13. Djurskyddsmyndigheten (2006) Djurskydd vid svenska fjäderfäslakterier. Rapport 2006:02.
 14. Jordbruksaktuellt (2017) Enda svenska kycklingslakteriet med gasbedövning. Sidan besökt 2018-03-09.
 15. Sveriges officiella statistik (2019) Ekologisk djurhållning 2018.
 16. KRAV regler 2019-2020.

Vanliga frågor

Vad händer med alla djur om vi slutar äta kött, kommer inte massor av arter att dö ut?

De flesta djurarter vi håller för livsmedelsproduktion har vilda artfränder, exempelvis vildsvin. Så länge de finns kvar är det inte fråga om hotade arter, även om tamdjuren skulle minska i antal.

Djurens Rätt har ingen avsikt att verka för att domesticerade djur ska sluta finnas. Det vi säger är att djur borde ha rättigheter. De borde, precis som vi, ha rätt att leva och rätt att få förutsättningar att göra det så att de mår bra. En slags djurhållning som innebär att djurens behov och intressen verkligen tas hänsyn till och inte kompromissas med, vilket också skulle betyda att de har rätt till sina liv, kan vara gynnsam för både djur och människor.

Om fler och fler väljer veganskt kommer efterfrågan på produkter som kommer från djur minska successivt. Om köttet från djurens kroppar, deras mjölk eller ägg inte genererar intäkter som de gör idag, är det samhället, vi tillsammans, som får betala för att vi ska få de fördelar som finns med att leva i samspel med djur. Redan idag är stora delar av djurhållningen inom lantbruket subventionerad av samhället på olika sätt.

Precis hur en sådan framtid kan se ut, det vet varken vi eller någon annan. Att människor ofta mår bra av att få leva i närheten av djur det vet vi. Liksom att djuren kan utföra så kallade samhällsnyttiga tjänster, som att beta artrika marker  och därmed bidra till en biologisk mångfald. Djuren kan också få fördelar av att leva med människor. Exempelvis i form av en respektfull och ömsesidig kontakt med människor, skydd, en för dem bra levnadsmiljö som möjliggör utlopp för naturligt beteende, tillräckligt med bra mat och rent vatten och veterinärvård vid behov. Men har vi djur i vår vård kommer det också uppstå intressekonflikter när det gäller rörelsefrihet och fortplantning, och interaktioner mellan rov- och bytesdjur.

Många domesticerade djur är helt beroende av människor. Ett exempel är får, som har avlats till att ha en så kraftig pälsväxt att de inte klarar sig utan att bli klippta. I en djurvänlig framtid finns det åtminstone två alternativ vad gäller fårens päls: antingen fortsätter vi klippa alla domesticerade får minst en gång per år, eller så förhindrar vi deras fortplantning så att inga fler får som inte klarar sig utan klippning föds. Båda alternativen innebär ett visst mått av tvång och maktutövande, även om det är för djurens bästa i längden.

Det är inte möjligt, och knappast önskvärt, för människor att helt isolera sig från alla andra djur. Vi påverkar andra djur direkt och indirekt nästan vad vi än gör, och många djur söker upp människor för att det är gynnsamt för dem att leva nära oss. Vi måste alltså hitta sätt att interagera med andra djur utan att skada dem.

Länk till svaret

Hur går det med det öppna landskapet om alla blir veganer?

Många av de djur som idag konsumeras bidrar inte alls till att hålla landskapet öppet. Men det finns utöver det ingenting som säger att vare sig öppna gräsmarker eller betande djur måste försvinna bara för att alla blir veganer. Många marker hålls redan idag öppna av till exempel hästar, som inte är tänkta som livsmedel. Det går förstås också bra att ha andra djur som håller undan igenväxningen, utan att för den skull döda dem. Djurens Rätt har ingen avsikt att verka för att domesticerade djur ska sluta finnas. Det vi säger är att djur har rättigheter. De har, precis som vi, rätt att leva och rätt att få förutsättningar att göra det så att de mår bra. Rätt till för dem bra liv. En slags djurhållning som innebär att djurens behov och intressen verkligen tas hänsyn till och inte kompromissas med, vilket också skulle betyda att de har rätt till sina liv, kan vara gynnsam för både djur och människor. 

Om köttet från djurens kroppar, deras mjölk eller ägg inte genererar intäkter som de gör idag, är det samhället, vi tillsammans, som får betala för att vi ska få de fördelar som finns med att leva i samspel med djur. Djuren kan utföra så kallade samhällsnyttiga tjänster, som att beta artrika marker  och därmed bidra till en biologisk mångfald och ett öppet landskap. Djuren kan också få fördelar av att leva med människor. Exempelvis i form av en respektfull och ömsesidig kontakt med människor, skydd, en för dem bra levnadsmiljö som möjliggör utlopp för naturligt beteende, tillräckligt med bra mat och rent vatten och veterinärvård vid behov.

En stor anledning till att det öppna landskapet ses som värt att bevara, är att det anses vackert. En annan anledning är att vissa arter av djur och växter bara trivs på gräsmarker.(1) Bete och odling av vinterfoder till djur har skapat en särskild landskapstyp, till stor del bestående av arter som flyttat in från sydligare breddgrader, och sedan några årtusenden har det blivit en del av det som vi betraktar som svensk natur.(2) Större öppna gräsmarker är egentligen ett ”onaturligt” tillstånd här i Sverige, i betydelsen att det är nästan helt orsakat av mänskliga aktiviteter: skogsskövling följt av odling och hållning av domesticerade djur.(2, 3)

Det är värt att reflektera över om och varför igenväxning av öppna landskap är ett problem. En aspekt är att buskar och träd som tar tillbaka lite av all den mark vi människor lagt beslag på binder mer kol än våra odlingar, något som kan bidra till att minska klimathotet.

Om vi vill så är det möjligt att hålla landskapet öppet utan betande djur. Vi kan gemensamt betala för att klippa hagmarkerna med slåttermaskiner, precis som vi idag gemensamt betalar för klippta gräsmattor i städernas parker. Biogas- och gödselproduktion med gräs som grund kan också leda till en landskapsskötsel med stora öppna gräsmarker. Viktigt att betänka är att idag finansieras hållning av betande djur till stor del av olika typer av stöd, och djurproduktion med bete har sedan lång tid tillbaka inte varit ekonomiskt lönsamt i sig självt.(4)

Källor

 1. Naturvårdsverket (2012) Sammanställd information om ekosystemtjänster i Sverige. Rapport.
 2. Ekstam, U., Aronsson, M., Forshed, N. (1988) Ängar. LT förlag/Naturvårdsverket.
 3. Hjort, I. (2003) Ekologi för miljöns skull. Liber
 4. Kumm, K-I (2014) Satsning krävs för att behålla betesmarker. SvD Brännpunkt. http://www.svd.se/satsning-kravs-for-att-behalla-betesmarker_8971628

Läs mer:

Länk till svaret

Vad ska vi gödsla jorden med om all animalieproduktion upphör?

Att all animalieproduktion upphör – och därmed gödselproduktionen – är givetvis ingenting som sker över en natt utan skulle vara en gradvis omställning, där uppfödningen av djur minskar i takt med efterfrågan.

Det går utmärkt att odla vegetabilier utan att använda gödsel från lantbruksdjur. Inget av de näringsämnen som krävs för att få bördig jord har animaliskt ursprung utan kommer från början från vegetabilier.

Att ge foder till djur och sedan använda deras avföring som växtgödning är ett slöseri med energi och gödningsämnen. Djuren tar upp en stor del av näringen i fodret, och tillverkar ingen ny näring - avföringen har därför lägre innehåll av växtnäringsämnena kväve, fosfor och kalium än det som djuren äter. Processandet i mag-tarmsystemet leder till att vissa näringsämnen blir mer lättupptagliga, men den processen kan åstadkommas på andra sätt, utan samma förlust av energi och näring. Sådant som utfodras till djuren kan, tillsammans med matavfall, halm, rester från skogsindustrin med mera, komposteras eller rötas i rötkammare istället. Rötning ger både miljövänlig energi i form av biogas och en rötrest som är utmärkt gödsel. (1, 2) Nästan all näring som fanns i det som lades in i rötkammaren finns kvar efter rötning och biogasproduktion.(3)

Ett annat djurfritt sätt att gödsla är att odla växter som sedan plöjs ner direkt i åkern, så kallad gröngödsling. Det är något mindre effektivt än rötning.(1) Vid både gröngödsling och rötning är det viktigt att använda så kallade kvävefixerande växter, som klöver och baljväxter, för att tillföra kväve till jorden.(4) Vi skulle behöva använda en hel del åkermark för att odla dessa växter enbart för gödning i ett djurfritt lantbruk, men inte mer areal än som idag används för djurfoder. Det skulle också bevara en del av de omtyckta öppna landskapen.

Förutom dessa ekologiska gödselalternativ finns förstås konstgödsel, som idag är mycket vanligt i det konventionella lantbruket. Det är svårt att säga om och i så fall i vilken utsträckning konstgödsel kan användas i ett hållbart jordbruk.

Även ”människogödsel”, det vill säga rester från reningsverken, används för gödning, men i dagsläget anses det inte säkert för åkrar där livsmedel odlas utan används för att göda exempelvis energiskog.(3) Även gödseln från djur kan innehålla smittämnen och rester av mediciner som antibiotika.

Källor:

1. Jordbruksverket (2006) Gårdsbaserad biogasproduktion – en möjlighet för det ekologiska lantbruket. Råd i praktiken. Jordbruksinformation 1–2006.
2. Salomon, E & Wivstad, M (2013) Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologisk produktion. SLU, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion
3. Bioenergiportalen, hemsida: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1462&m=997
4. Annell, M (2004) Kan Sverige försörja hela sin befolkning på ekologiskt odlad vegankost? Examensarbete inom Trädgårdsingenjörsprogrammet 2004:18

Läs mer:

JTI (2006) Rötrest från biogasanläggningar – användning i lantbruket. JTI informerar, nr 115.
 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem