Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Alternativ enligt 3R

3R står för replace - ersätta med djurfria metoder, reduce – så få djur som möjligt, och refine – förfina i betydelsen minska lidandet.

Olika definitioner används för vad som menas med alternativ till djurförsök. En definition är forskningsmetoder som ersätter djurförsök. En annan är alternativa metoder enligt 3R-principen.

De brittiska forskarna William Russel och Rex Burch formulerade 1959 principen om 3R i boken "The principles of humane experimental technique". 3R-princpen handlar om hur djurskyddet kan förbättras i forskningen och står för replace, reduce och refine, som kan översättas till ersätta, minska och förfina.

På svenska innebär replace att ersätta med djurfria metoder, reduce innebär så få djur som möjligt och refine innebär förfina i betydelsen minska lidandet.

3R-principen är inarbetad i den svenska djurskyddslagstiftningen och i EU-direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, men det skiljer i hur det formuleras, vilket gäller särskilt om replace. I artikel 4 direktiv 2010/63/EU innebär replace en forskningsmetod som inte använder levande djur. I 7 kap 1 § djurskyddslagen innebär replace en forskningsmetod där djur inte används. Det är en betydande skillnad mellan dessa båda formuleringar. Det är vanligt att djur dödas för att använda celler, vävnader och organ i försök, vilket enligt den svenska definitionen för djurförsök är djurförsök och därför ska vara etiskt godkänt för att får utföras. Enligt EU-definitionen är det inte djurförsök att döda djur för att använda celler, vävnader och organ i försök. Det är också vanligt att vid cellodling använda produkter från djur som tagits fram på sätt som orsakar lidande. I Sverige är det den svenska definitionen för djurförsök som gäller och den svenska djurskyddslagstiftningen som ska tillämpas.

7 kap 1 § djurskyddslagen

"Djurförsök får utföras endast under förutsättning att

 1. det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används,
 2. så få djur som möjligt används,
 3. verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och
 4. det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som har fötts upp för ändamålet (destinationsuppfödning)."

Enligt 7 kap 10 § djurskyddslagen får en ansökan om djurförsök godkännas av djurförsöksetisk nämnd endast om sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 7 kap 1 § 1-3 är uppfyllda. De djurförsöksetiska nämnderna har inte möjlighet att kontrollera om förutsättningarna är uppfyllda.

Artikel 4 direktiv 2010/63/EU

"Princip för ersättning, begränsning och förfining

 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en vetenskapligt tillfredsställande metod eller teststrategi, som inte innebär användning av levande djur, ska användas i stället för ett försök när så är möjligt.
 2. Medlemsstaterna ska säkerställa att antalet djur som används i projekt begränsas till ett minimum utan att projektets syfte äventyras.
 3. Medlemsstaterna ska säkerställa förfining av uppfödning, hållande och skötsel, och av de metoder som används i försök samt eliminera eller begränsa till ett minimum allt som kan vålla djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men."

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem