Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurförsök i Europa och världen

EU:s djurförsöksdirektiv

Det nuvarande djurförsöksdirektivet i EU trädde i kraft 2010, och ska nu vara införlivat i medlemsländernas lagstiftning. Direktivet går under benämningen Direktiv 2010/63/EU.(1) 

Kosmetikatester på djur

Kosmetika och hygienprodukter av olika slag testas fortfarande i stor utsträckning på djur globalt sett, men kosmetikatesterna har mött så starkt motstånd att de är på väg att fasas ut, och i vissa länder är de nu förbjudna. 

I EU finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen.(2) Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö. Läs mer om reglerna och om hur du hittar produkter som inte testats på djur.

Kemikalietestning regleras i REACH

EU har ett kemikaliedirektiv som kallas REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.(3) Med detta måste producenterna kunna dokumentera egenskaper hos de substanser de tillverkar, vilket kan leda till fler djurtester. Som en följd av lobbying från djurskyddssidan kräver direktivet att alternativa metoder ska användas om de finns tillgängliga och att djurförsök inte behöver utföras om kunskap redan finns tillgänglig.

Utveckling av alternativa metoder till djurförsök

EU inrättade 1991 sitt eget organ för utveckling av alternativa metoder i syfte att begränsa djurförsöken. Idag har det status som referenslaboratorium och går under benämningen The European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM). Arbetet fokuserar främst på alternativ till djurförsök inom läkemedels- och kemikalietestning och liknande. 

Sedan 2005 pågår ett samarbete med industrin för att försöka påskynda utvecklingen av alternativa metoder. Projektet går under namnet "European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing".(4)

Ett problem som identifierats var att även om alternativa metoder finns och genomgått utvärdering, så tar det alldeles för lång tid innan de godkänns av ansvariga myndigheter.

Branschorganisationer både för kemikalie-, läkemedels- och kosmetikaindustri deltar i partnerskapsprojektet liksom enskilda företag. Även Eurogroup for Animals och flera sammanslutningar som bildats för att understödja utvecklingen av alternativ deltar i arbetet.(4)

Källor

Källor
 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. 
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG .
 4. European Comission. European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) Sidan besökt 2017-11-02.
 5. Speaking of research. Animal research statistics. Sidan besökt 2017-12-13.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök. Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem