Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurförsök inom olika områden

Variationen på vad djur utsätts för är mycket stor

Underlag för detta avsnitt är, då inte annat redovisas, ansökningar om etisk prövning av djurförsök som godkänts av djurförsöksetiska nämnder samt Djurens Rätts erfarenheter från den djurförsöksetiska prövningen.

Djur inom utbildning & undervisning

Djur används i undervisningen i flera utbildningar på universitet/ högskolor och på en del gymnasieskolor (naturbruksskolor). Det innebär ofta försök på sövda djur eller att djur dödas för dissektioner eller försök på vävnader. Djur används även för undervisning om hantering av djur.

Djur används i utbildningar för forskare, försöksdjurstekniker och andra som utför djurförsök. Träningen utförs både på vakna djur (för att till exempel sondmata eller ge injektioner) och på sövda djur. Djur används också vid utbildning av läkare. Vid träning av ny teknik, som till exempel titthålskirurgi, används sövda djur.

Forskning

Biologisk grundforskning* och tillämpad forskning* omfattar en stor del av de djurförsök som görs i Sverige. Variationen på vad djur utsätts för är mycket stor. Det kan handla om allt från att djur dödas och försök sedan utförs på vävnader eller organ till att djur utsätts för svårt och långvarigt lidande till följd av sjukdomar, skador och/eller av substanser som ges.

Biologisk produktion, som antikroppsproduktion.

Djur används för att tillverka biologiska produkter. Vid till exempel antikroppsproduktion injiceras kaniner, möss eller andra djur med det ämne man vill ha antikroppar mot tillsammans med substanser som retar vävnaden. Blod tappas från djuren, ofta upprepade gånger.

Testning av läkemedel, kemikalier och annat.

Läkemedel, kemikalier och mycket annat testas på djur. Ofta kräver myndigheter att djurförsök ska göras. Många olika tester utförs, som till exempel akut toxicitet (giftighet), reproduktionstoxikologiska tester (hur ämnet påverkar fortplantningen) och försök för att studera hur en substans tas upp i och lämnar kroppen. Djuren kan ges substansen via till exempel sond (tvångsmatning), injektioner, tvångsinandning, på huden, i ögonen eller i vattnet (till fiskar). Olika prover kan tas på djuren under testerna, ofta flera gånger.

Djurtestade kosmetika- och hygienprodukter

Djurtestade kosmetika- och hygienprodukter ska i princip vara förbjudna i EU, men i praktiken finns det flera kryphål. För hushållsprodukter finns det ännu inga restriktioner.

Reglerna kring djurtestade kosmetika- och hygienprodukter i EU är snåriga. Flera lagstiftningar finns på området, och ibland överlappar de, vilket gör det än mer komplicerat. I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö. 

Läs mer om reglerna kring kosmetikatestning i Djurens Rätts fördjupningsartikel om EU:s regler för djurtester av kosmetika och hygienprodukter.

Vill en vara säker på att inte bidra till djurtester finns det i nuläget bara ett säkert sätt, och det är att välja märken som finns med på Djurens Rätts förteckning över ej djurtestade kosmetika- och hygienprodukter, som uppfyller kriterierna inom Humane Cosmetics Standard.

Forskning om djur

Djur används för forskning om djur och om djurs sjukdomar. Viltlevande djur som björnar, vargar, lodjur, järvar och älgar används för forskningssyfte och kan då fångas in och sövas, märkas med sändare och tas prover på. Djur används också för så kallat förvaltningssyfte och då används metoder som vid forskning, men det definieras inte som djurförsök. 

Försök görs på de djur som människan utnyttjar i livsmedelsindustrin, som kor, grisar och hönor. Försöken handlar om sjukdomar och djurhållningen men också om produktionen.

Försök utförs om hundars och katters sjukdomar, både på patientdjur och på försöksdjur (hundar) som hålls vid institution.

Provfiske och märkning av fiskar
 

Provfiske innebär att fiskar fiskas upp för att kontrollera fiskbestånden. Detta görs enligt krav från EU och för att ge underlag till Internationella havsforskningsrådets rapporter.(1) Provfiske görs också av länsstyrelser och fiskevårdsföreningar för att följa upp någon åtgärd. Metoder som används kan vara till exempel nätfiske, ryssja eller sprängning. Provfiske innebär lidande för djuren. Så här beskrivs lidandet i en ansökan till Djurskyddsmyndigheten: ”Dessa djur dödas ofta på ett brutalt sätt (kvävning på ett fartygsdäck eller intrasslade i nät, ihjälklämda i lådor)".(2) En annan metod för att kontrollera fiskebestånden är att fiskar fångas, märks och släpps därefter igen. Fångstmetod som används kan till exempel vara elfiske.

* Biologisk grundforskning är forskning som utförs för att få kunskap om grundläggande biologiska förlopp.

* Tillämpad forskning avser här forskning om sjukdomar och deras behandling.

Källor

 1. Jordbruksverket (2018). Användning av försöksdjur i Sverige under 2016, diarienummer 5.2.17-12670/17.
 2. Djurskyddsmyndigheten (2006). Ansökan nr 1285, om forskningsbidrag för att utveckla alternativ metod till provfiske.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem