Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurförsöksetiska nämnder

Djurförsök ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för att få utföras. Sex regionala djurförsöksetiska nämnder beslutar om etiskt godkännande av djurförsök och Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden och utvärderar vissa djurförsök i efterhand.

Sex regionala djurförsöksetiska nämnder

De djurförsöksetiska nämnderna bildades år 1979. Det finns sex regionala djurförsöksetiska nämnder som beslutar om etiskt godkännande av djurförsök(1): Umeå, Uppsala, Stockholm (två avdelningar inom nämnden som prövar ansökningar), Linköping, Göteborg och Malmö/Lund. Sedan 1989 består varje nämnd av ordförande, vice ordförande och 12 ledamöter med personliga suppleanter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit domare. Fyra ledamöter är forskare som håller på med djurförsök och två är försöksdjurspersonal. Övriga sex ledamöter kallas lekmän, varav fyra är politiker föreslagna av de kommuner där djurförsöken främst utförs och två är föreslagna av djurskyddsorganisationer.(2) Nämnderna utses för fyra år. Aktuell mandatperiod började år 2020.

Alla ledamöter har samma uppdrag

Alla ledamöter har samma uppdrag och det är att enligt djurskyddslagstiftningen utföra prövning av ansökningar om etiskt godkännande av djurförsök. Ingen av ledamöterna är ledamot för att representera den som de nominerats av till uppdraget som ledamot i nämnden.

Varje nämnd har en sekreterare som skriver protokoll och distribuerar nämndens beslut. Nämnderna har inte handläggare som bistår vid prövningen. Allt arbete med prövningen görs av ledamöterna.

Djurförsök får godkännas enbart om 3R är uppfyllt

Djurförsök ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för att få utföras.(3) Nämnden ska vid prövningen väga försökets betydelse mot lidandet för djuren.(4) En ansökan om djurförsök får godkännas endast om sådan användning kan anses angelägen från allmän synpunkt och under förutsättning att syftet med försöket inte kan uppnås med någon annan metod utan användning av djur, att så få djur som möjligt används och att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.(4, 5)

Enbart försöksledaren kan överklaga beslut om etiskt godkännande

Beslut fattas av hela nämnden. Beslutsformuleringarna som ska användas är godkänns, godkänns med villkor eller avslås. Om nämnden godkänner får försöket utföras. Om ansökan godkänns med villkor får försöket utföras enbart om villkoren följs. Då nämnden avslår en ansökan får försöket inte utföras.

Ett beslut om etiskt godkännande får gälla i högst fem år,(6) vilket också är den tid de flesta ansökningar godkänns för. Om nämndens beslut på något sätt går emot vad som ansökts om (avslagits eller godkänts med villkor) kan det överklagas av försöksledaren till Centrala djurförsöksetiska nämnden.(7) Ingen annan kan överklaga nämndens beslut.

Källor

 1. Djurskyddsförordning (2019:66) 7 kap 13 §.
 2. Djurskyddsförordning (2019:66) 7 kap 14 §.
 3. Djurskyddslagen (2018:1192) 7 kap 9 §.
 4. Djurskyddslagen (2018:1192) 7 kap 10 §.
 5. Djurskyddslagen (2018:1192) 7 kap 1 § 1-3.
 6. Djurskyddsförordning (2019:66) 7 kap 11 §.
 7. Djurskyddslagen (2018:1192) 11 kap 1 §.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem