Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Fördjupningsartikel om EU:s regler för djurtester av kosmetika och hygienprodukter

Efter 30 års hårt arbete mot djurtestad kosmetika nåddes en stor framgång då EU den 11 mars 2013 införde ett förbud mot försäljningen av djurtestad kosmetika och hygienprodukter! Beslutet var en viktig seger - men tyvärr är förbudet inte så heltäckande som vi skulle önska och vi får ofta frågor om vad förbudet innebär i praktiken. Här sammanfattar vi vad EU:s förbud mot djurtestad kosmetika innebär.

Aktuell lagstiftning

År 2013 införde EU ett förbud mot försäljning av djurtestade kosmetika- och hygienprodukter.(1) Detta förbud gäller inte hushållsprodukter, som går under en annan lagstiftning, REACH-förordningen. Att utföra djurförsök för kosmetika- och hygienprodukter är förbjudet sedan tidigare.(2)

Förbudet gäller enbart nya kosmetikaprodukter och -ingredienser som ska säljas i EU, och alltså inte produkter som tagits fram innan förbudet trädde i kraft. Förbudet gäller också endast om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det gör det hela mer komplicerat, och begränsar kraftigt lagstiftningens möjlighet att skydda djur från lidande.

Överlapp med annan lagstiftning orsakar problem

EU:s kemikalielagstiftning REACH kräver under vissa förutsättningar djurtester för att testa kemikaliers giftighet. Ibland överlappar denna lag med kosmetikalagstiftningen, och hittills har det varit oklart vad som då gäller. Nu har dock EU-kommission och den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA klargjort vad som gäller i sådana situationer.(3)

För ämnen som enbart används i kosmetika- och hygienprodukter får inte djurförsök göras för att testa deras farlighet för människor, med undantag för tester som görs för att undersöka risker för människor som exponeras för ämnena i sitt arbete (till exempel frisörer).

Om ämnena däremot används till ett flertal ändamål utöver kosmetika får djurförsök göras för att testa deras säkerhet för människor, oavsett om det är yrkes- eller privatpersoner som exponeras, och även om kosmetikan utgör 99 procent av ämnets användningsområde. Djurförsök får även användas som en sista utväg för att testa ett ämnes påverkan på miljön.

I praktiken innebär detta att EU:s förbud inte är så heltäckande som många tidigare hade förväntat sig. Det är rimligen inte heller vad beslutfattarna hade i åtanke när de antog förbudet mot djurtestad kosmetika- och hygienprodukter. European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt ingår, är starkt kritiska till tolkningen, och kommer driva frågan vidare till en högre instans i EU.

Vill en vara säker på att inte bidra till djurtester finns det i nuläget bara ett säkert sätt, och det är att välja märken som finns med på Djurens Rätts förteckning över ej djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Förteckningen finns här och i appen Djurvänligt.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem