Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Hur många djur?

Miljontals djur används i djurförsök i Sverige, EU och världen.

Djurförsök i Sverige

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Djuren redovisas i statistiken först när försöken är avslutade. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.(1)

Både den svenska definitionen för djurförsök och EU:s definition omfattar försök på djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar. Det är försök på dessa djurklasser som det ska rapporteras statistik om till Jordbruksverket. Då djur av andra djurklasser används i försök definieras det inte som djurförsök och det ska därför inte rapporteras statistik om sådan användning till Jordbruksverket.

Som försöksdjur räknas både de djur som används och de som är avsedda att användas i djurförsök, men trots det ingår inte i den årliga statistikinsamlingen djur som fötts upp för att användas, men som inte ingått i försök. I statistikinsamlingen ingår inte heller djur som enbart använts för avel, förutom djur som använts för att avla genmanipulerade djur med avsedd och skadlig fenotyp eller för framställning av ny genmanipulerad stam.

Den senaste statistiken som publicerats av Jordbruksverket är från år 2018. Då avslutades försök på 334 572 djur i djurförsök i Sverige.(2) Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 5 461 720 fiskar och 5 171 bläckfiskar. Rapporteringen av hur många individer som använts i avslutade djurförsök i hela EU rapporteras numera i EU:s databas ALURES.

Till och med år 2012 omfattar Jordbruksverkets statistik antalet djur som försök börjats på året som rapporten omfattar. Från och med år 2013 har redovisningskraven ändrats, bland annat ska det istället redovisas antalet djur som försök avslutats på det år som rapporten omfattar. Inrapporterad statistik till Jordbruksverket för år 2013 har inte publicerats, utan den första rapporten som publicerats med statistik enligt de nya redovisningskraven är för år 2014. 

Statistiken till och med år 2012 är inte jämförbar med den statistik som redovisats för åren 2014 och därefter, eftersom statistiken till och med år 2012 omfattar antalet djur som försök börjats på och statistiken från och med år 2014 omfattar antalet djur som försök avslutats på.

Rapporterad statistik kan variera betydligt från ett år till ett annat. Det är normal variation, vilket beror på vad det är för forskningsprojekt som pågår och deras omfattning vad gäller antalet djur. Därför är det lämpligt att räkna ut ett genomsnitt för några år för att bättre kunna bedöma hur många djur som används i försök och för att bedöma om statistiken redovisar ökning eller minskning av antalet djur sett över flera år.

Åren 2016-2018 avslutades det i Sverige varje år försök på i genomsnitt 
448 930 djur.(2-4) I det antalet är inte medräknat provfiske, vilket de åren omfattande i genomsnitt 6 246 918 fiskar och bläckfiskar varje år. 

Antal djur i djurförsök i Sverige år 2018

Enligt den svenska definitionen2

 • Apor 20
 • Bläckfiskar, provfiske 5 171
 • Fåglar 15 138 (varav tamhöns 3 095)
 • Får 201
 • Getter 261
 • Grisar 4 114
 • Groddjur 2 876
 • Hamster 39
 • Hundar 566
 • Hästar 238
 • Kaniner 2 211
 • Katter 4
 • Kor, kalvar och tjurar 2 956
 • Kräldjur 531
 • Marsvin 695
 • Möss 212 565
 • Råttor 17 945
 • Zebrafiskar 38 096
 • Fiskar, övriga 32 013
 • Fiskar, provfiske 5 461 720
 • Övriga däggdjur 485
 • Övriga gnagare 3 381
 • Övriga rovdjur 237

Totalt (exklusive provfiske): 334 572
Totalt (inklusive provfiske): 5 801 463

Djurförsök i EU

Den senaste tillgängliga statistiken över djurförsök i EU avser år 2019. Det totala antalet djur som används enligt EU:s definition av djurförsök ligger enligt den statistiken på drygt 10,4 miljoner.

Den föregående rapporten som avser åren 2015-2017 publicerades innan EU:s nya databas över försöksdjursstatistik togs i bruk. Siffran låg då under 10 miljoner individer. Kommissionen skrev följande angående det: "Mellan 2015 och 2017 minskade det totala antalet djur något från 9,59 miljoner (2015) till 9,39 miljoner (2017). Dock sågs en liten ökning till 9,82 miljoner 2016, vilket innebär att det inte finns någon klar trend".(5)

År 2019 var möss, fiskar, råttor och fåglar de vanligaste djurslagen, som tillsammans utgör 92 procent av de djur som används. Möss (52,49 %) är fortfarande det vanligaste djurslaget som används. Grundforskning är det syfte som flest djur, drygt 4,7 miljoner individer.(6)

För att djur ska räknas som försöksdjur i EU och omfattas av direktivet och tas med i statistiken ska ingrepp av något slag göras på djuret.(7) Med ingrepp menar man injektion, operativt ingrepp eller annat som kan orsaka lidande, som smärta, ångest eller bestående skada. Sverige har en bredare definition av vad som räknas som djurförsök, där syftet är avgörande istället för ingreppet. Därför blir antalet högre i den nationella svenska statistiken än siffran som rapporteras till EU. Med andra ord skulle det redovisas att många fler djur används i experiment i EU om den svenska definitionen skulle användas på EU-nivå.

Djurförsök i världen  

Det finns inte någon statistik över antalet djur som används i djurförsök i världen. Det är inte heller möjligt att uppskatta antalet djur därför att många länder redovisar inte någon statistik och i många länder är det bara vissa typer av försök och försök på vissa djurslag som räknas med i statistiken.

 

Källor

 1. Europeiska kommissionen, Generaldirektorat GD miljö - GD klimatpolitik (2018). Vägledning, Årlig rapportering av försöksdjursanvändning.
 2. Jordbruksverket (2020). Användning av försöksdjur i Sverige under 2018, diarienummer 5.2.17-17593/2019.
 3. Jordbruksverket (2020). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2017, diarienummer 5.2.17-17515/2018.
 4. Jordbruksverket (2018). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2016, diarienummer 5.2.17-12670/17.
 5. Europeiska Kommissionen (2020). Rapport 2019 om statistiska uppgifter om användningen av djur för vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater 2015–2017 .
 6. Se EU:s databas ALURES.
 7. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem