Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Hur många djur?

Miljontals djur används i djurförsök i Sverige, EU och världen.

Djurförsök i Sverige

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Djuren redovisas i statistiken först när försöken är avslutade. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.(1)

Både den svenska definitionen för djurförsök och EU:s definition omfattar försök på djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar. Det är försök på dessa djurklasser som det ska rapporteras statistik om till Jordbruksverket. Då djur av andra djurklasser används i försök definieras det inte som djurförsök och det ska därför inte rapporteras statistik om sådan användning till Jordbruksverket.

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i djurförsök i Sverige.(2) Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Till och med år 2012 omfattar Jordbruksverkets statistik antalet djur som försök börjats på året som rapporten omfattar. Från och med år 2013 har redovisningskraven ändrats, bland annat ska det istället redovisas antalet djur som försök avslutats på det år som rapporten omfattar. Inrapporterad statistik till Jordbruksverket för år 2013 har inte publicerats, utan den första rapporten som publicerats med statistik enligt de nya redovisningskraven är för år 2014. 

Statistiken till och med år 2012 är inte jämförbar med den statistik som redovisats för åren 2014-2016, eftersom statistiken till och med år 2012 omfattar antalet djur som försök börjats på och statistiken från och med år 2014 omfattar antalet djur som försök avslutats på.

Rapporterad statistik kan variera betydligt från ett år till ett annat. Det är normal variation, vilket beror på vad det är för forskningsprojekt som pågår och deras omfattning vad gäller antalet djur. Därför är det lämpligt att räkna ut ett genomsnitt för några år för att bättre kunna bedöma hur många djur som används i försök och för att bedöma om statistiken redovisar ökning eller minskning av antalet djur sett över flera år.

Åren 2008-2012 börjades det i Sverige varje år försök på i genomsnitt 
969 000 djur.(3-5) I det antalet är inte medräknat provfiske, vilket de åren omfattande i genomsnitt 6 180 425 fiskar varje år. 

Här redovisas inte genomsnitt per år för åren 2014-2016, eftersom det finns tvivel om det till Jordbruksverket rapporterats korrekt statistik för de åren. Jordbruksverket redovisar i rapporten för år 2016 att några föreståndare rapporterat betydligt fler djur jämfört med året innan (en har rapporterat 30 000 fler och en annan 25 000 fler). Jordbruksverket vet inte anledningen till det. De skriver att det till exempel kan bero på ökade forskningsanslag och att fler djur därför kan använts, men att det också kan bero på en ökad rapporteringsgrad till följd av Jordbruksverkets arbete med att förbättra insamlingen av statistik till deras rapport.

Vissa uppgifter i den redovisade statistiken är sådana att det också av den anledningen finns skäl att tvivla om det till Jordbruksverket rapporterats korrekt statistik. För år 2015 har det till exempel rapporterats få fiskar för märkning, jämfört med andra år. Det finns också anledning att fundera på om antalet rapporterade zebrafiskar är korrekt, särskilt för år 2014. Kanske behöver de nya redovisningskraven tillämpas några år innan rutinerna för rapporteringsansvariga fungerar som det är tänkt. Därför väntar vi med att här redovisa genomsnitt per år för de senaste åren enligt de nya rapporteringskraven, alltså antalet djur som försök avslutats på, till dess att Jordbruksverket redovisat ytterligare någon eller några årsrapporter.

Antal djur i djurförsök i Sverige år 2016

Enligt den svenska definitionen2

 • Apor 38
 • Bläckfiskar, provfiske 4 796
 • Fåglar 24 342 (varav tamhöns 12 101)
 • Får 226
 • Getter 58
 • Grisar 7 182
 • Groddjur 5 182
 • Hundar  223
 • Hästar 1 024
 • Kaniner 1 516
 • Katter 94
 • Kor, kalvar och tjurar 2 785
 • Kräldjur 388
 • Marsvin 738
 • Människoapor 12
 • Möss 305 970
 • Råttor 27 069
 • Tamillrar 56
 • Zebrafiskar 26 880
 • Fiskar, övriga 54 806
 • Fiskar, märkning 152 214
 • Fiskar, provfiske 6 411 934
 • Övriga däggdjur 600
 • Övriga gnagare 737
 • Övriga rovdjur 171

Totalt (exklusive provfiske): 612 311
Totalt (inklusive provfiske): 7 029 041

Djurförsök i EU

Den senaste tillgängliga statistiken över djurförsök i EU är från 2011. Då användes totalt strax under 11,5 miljoner djur i djurförsök i EU:s medlemsländer, enligt EU:s definition för djurförsök.(6)

De vanligaste djurslagen är gnagare och kaniner, som tillsammans utgör 80 procent av de djur som används.(6) Möss (61 %) och råttor (14 %) är de vanligaste djurslagen som används. Biologisk grundforskning är det syfte som flest djur används för: 46 procent av alla djur i försök används för detta ändamål.(6)

För att djur ska räknas som försöksdjur i EU och omfattas av direktivet och tas med i statistiken ska ingrepp av något slag göras på djuret.(7) Med ingrepp menar man injektion, operativt ingrepp eller annat som kan orsaka smärta, lidande ångest eller bestående skada. Sverige har en bredare definition av vad som räknas som djurförsök, där syftet är avgörande istället för ingreppet. Därför blir antalet högre i den nationella svenska statistiken än siffran som rapporteras till EU. Med andra ord skulle det redovisas att många fler djur används i experiment i EU om den svenska definitionen skulle användas på EU-nivå.

Djurförsök i världen  

Det finns inte någon statistik över antalet djur som används i djurförsök i världen. Det är inte heller möjligt att uppskatta antalet djur därför att många länder redovisar inte någon statistik och i många länder är det bara vissa typer av försök och försök på vissa djurslag som räknas med i statistiken.

 

Källor

 1. Europeiska kommissionen, Generaldirektorat GD miljö - GD klimatpolitik (2018). Vägledning, Årlig rapportering av försöksdjursanvändning.
 2. Jordbruksverket (2018). Användning av försöksdjur i Sverige under 2016, diarienummer 5.2.17-12670/17.
 3. Jordbruksverket (2009). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008, diarienummer 31-502/09.
 4. Jordbruksverket (2013). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2009, 2010 och 2011, diarienummer 31-834/12.
 5. Jordbruksverket (2013). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2012, diarienummer 31-3698/13.
 6. Europeiska Kommissionen (2013). Sjunde rapporten om statistik över antalet djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater.
 7. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök. Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem