Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Istället för djurförsök

För att alternativa metoder ska kunna ersätta djurförsök i större omfattning än idag krävs det forskning för att utveckla sådana.

Sådana metoder bygger på:

 • cellkulturer
 • gener och cellfragment
 • lägre stående organismer (som bakterier, jäst, alger, svampar och växter),
 • kemiska analysmetoder
 • datormodeller, matematiska modeller
 • försök på människor som frivilligt deltar i en studie och försök på dockor

Cellodling används då forskare i Lund arbetar med att utveckla cellgiftsbehandling mot cancer. Ett företag i Göteborg har utvecklat en 3D-skrivare som skriver ut mänsklig vävnad och delar av organ, som används för att forska på. Forskare i Linköping arbetar med matematiska modeller, och ett användningsområde är framställning av insulinpumpar för behandling av diabetes. Ett företag i Lund har utvecklat metod för allergitestning som innebär att testerna utförs på odlade celler istället för på djur. Läs mer om de här metoderna som ersätter djurförsök i tidningen Djurens Rätt, nummer
1-2018.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har sedan 1971 delat ut pengar för utveckling av alternativ till djurförsök. Deras verksamhet finansieras med gåvor. Under 2018 delade Forska Utan Djurförsök ut 2,7 miljoner kronor i forskningsanslag.(1)

För att alternativa metoder ska kunna ersätta djurförsök i större omfattning än idag krävs det forskning. Då det kostar mycket att utveckla, utvärdera och sprida nya metoder krävs det att det satsas särskilt på det. För år 2006 gav Djurskyddsmyndigheten 16,5 miljoner kronor i stöd för utveckling av alternativa metoder till djurförsök och två miljoner till projekt för att förbättra försöksdjurens förhållanden. Detta är långt ifrån tillräckligt, men trots det minskade regeringen summan så att enbart 8 miljoner kunde fördelas år 2008.(2-3) Efter protester mot minskningen beslöt regeringen höja summan så att 13 miljoner kronor fördelas årligen från och med år 2009.(4-5) 2010-2014 bidrog AstraZeneca med en miljon kronor årligen så att totalt 14 miljoner kronor kunde fördelas. AstraZeneca har lämnat bidrag även tidigare år. Vetenskapsrådet har ansvaret att fördela dessa pengar.

Regeringens 13 miljoner kronor och anslag från Forska Utan Djurförsök är de enda pengar i Sverige som är särskilt avsatta för utveckling av alternativa metoder till djurförsök.

Vid Vetenskapsrådets utdelning av anslag för år 2018 räckte pengarna till att bevilja bidrag till sex forskningsprojekt, varav tre handlar om att utveckla djurfria forskningsmetoder. Totalt inkom det 48 ansökningar.(6)

I Sverige satsas det många miljarder på forskning och utveckling. För år 2017 beräknas statens och övriga offentliga investeringar i forskning och utveckling till 44,9 miljarder kronor. Det svenska näringslivets budget för forskning och utveckling för år 2017 uppskattades till 107,9 miljarder
kronor.(7) Privata fonder, stiftelser och insamlingsorganisationer delar ut mer än 2,5 miljarder kronor till forskning och utveckling.(7) Det finns inte någon uppgift om hur mycket av alla dessa miljarder som används till djurförsök, men det handlar om mycket stora summor.

Det är inte brist på pengar som är anledningen till att regeringen satsar så lite på utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Det är viljan att göra det som saknas.

Källor

 1. Forska Utan Djurförsök. Internet: www.forskautandjurforsok.se. Sidan besökt 2019-03-01.
 2. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens jordbruksverk, regeringsbeslut 2007-12-20.
 3. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 26:1 och 26:2, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, regeringsbeslut 2007-12-19.
 4. Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Vetenskapsrådet, regeringsbeslut 2008-12-18.
 5. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Vetenskapsrådet, regeringsbeslut 2013-12-19. 
 6. Vetenskapsrådet. Årsredovisning 2018.
 7. Regeringens proposition 2018/19:1 om förslag till statsbudget för år 2019.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök. Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem