Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Smärta och annat lidande

Djurförsök innebär att många djur i olika omfattning utsätts för smärta och annat lidande. Det kan till och med börja innan de utnyttjas i försök. Avel och genmanipulering kan leda till att djur föds med sjukdomar och/eller missbildningar. Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara.

Underlag för detta avsnitt är, då inte annat redovisas, ansökningar om etisk prövning av djurförsök som godkänts av djurförsöksetiska nämnder samt Djurens Rätts erfarenheter från den djurförsöksetiska prövningen.

Exempel på försök som innebär svår smärta och annat lidande är då djur utsätts för: infektioner som gör att de blir allvarligt sjuka eller dör, testning av effektivitet av vacciner, cancerförsök som pågår till avancerade stadier, framkallande av svåra sjukdomstillstånd (som smärtsamma ledsjukdomar eller MS-liknande sjukdom) utan att smärtlindring eller annan lindrande behandling ges, avel av djur med genetiska sjukdomar som förväntas uppleva avsevärd och bestående nedsättning av allmäntillståndet, påtvingad simning eller fysisk träning till utmattning, giftighetstester som genomförs så att djur dör till följd av testet.(1)

Djur som görs beroende av droger som amfetamin eller kokain kan också utsättas för lidande i form av abstinens. Då djur används i toxicitetstester (giftighetstester) ges de inte smärtlindring eller annan lindrande behandling. Toxicitetsteser kan orsaka lidande av olika omfattning beroende på hur de utförs. Akut toxicitetstester går ut på att undersöka hur hög dos av ett ämne djuret tål, och kan utföras så att djur dör på grund av förgiftning/hög dos. Dessa tester kan i andra fall avbrytas vid ett visst stadium, som när djuret får kramper eller inte kan provoceras till aktivitet vid beröring.

Det är vanligt att individer i samband med olika försök utsätts för åtgärder eller ingrepp som kan orsaka lidande; som till exempel: blodprovstagning och andra provtagningar, att katetrar (smal slang) dras under huden, att hål borras i skallen för att ge injektioner i hjärnan eller för att placera kateter där, svält och/eller törst, elstötar, tvingas simma - ibland till utmattning.

Det finns ett stort motstånd från många djurförsökare att byta till metoder som innebär mindre lidande för djuren. Detta är ett omfattande djurskyddsproblem. Ett exempel på olämpliga metoder är blodprovstagning via orbitalpunktion. Det innebär att blodprovet tas från ögonhålan från ett kärl bakom ögat (utförs på möss och råttor). Ögat riskerar att skadas och den risken ökar när provet tas flera gånger på samma djur, och ibland tas det flera sådana prov under kort tid. Det finns andra sätt att ta blodprov på men ändå utsätts många djur för upprepade orbitalpunktioner.

Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara. Det finns några undantag, som patientdjur som används i veterinärmedicinska försök, djur som används i vissa beteendestudier och en del viltlevande djur som det utförs försök på.

Källor

 1. EU (2010). Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem