Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Uppfödning, avel och hållning

Djur som utnyttjas i djurförsök ska enligt djurskyddslagen ”fötts upp för ändamålet”, men det gäller inte alla djur.(1)

Gerbil, fyra arter grodor, hamster, hund, kanin, katt, marsvin, mus, primater, råtta, vaktel, zebrafisk och samtliga arter av genmanipulerade ryggradsdjur ska komma från uppfödare som är godkända av Jordbruksverket.(2) Det kallas destinationsuppfödning. Övriga arter är undantagna från kravet. En del genmanipulerade djur är så svårt sjuka/skadade att de dör i samband med födelsen eller kort därefter.

Insynen i vad som händer vid transporter av djur från uppfödare i Sverige eller andra länder är mycket begränsad. Trots det kommer det då och då till allmän kännedom att apor, grisar och andra djur dött under sådana transporter.

Det finns åtskilliga djurstammar som används som ”modeller” för mänskliga sjukdomar. Dessa djur avlas och är kommersiellt tillgängliga. ”Modellerna” har tagits fram via avel av djur som drabbats av spontana mutationer, genom att djur behandlats så att det uppstått skador i arvsmassan eller genom att de opererats, innan de levereras. Exempel på sådana är råttor med förhöjt blodtryck, möss som har förändringar som liknar dem som uppkommer vid diabetes och en naken mus som förutom att den saknar päls också saknar thymus, vilket orsakar kraftigt nedsatt immunsystem. Detta gör den infektionskänslig, och den drabbas också lätt av bölder.(3)

Med gentekniken har manipulerandet ökat ytterligare. Djur genmanipuleras och används i avel och i försök – och handlas med. Dessa djur riskerar att utsättas för lidande i flera led: förändringarna i sig, olika åtgärder för att kontrollera hur de mår och om de har den aktuella förändringen i arvsmassan, och slutligen de experiment de utsätts för.(4) Genmanipuleringen kontrolleras bland annat med ett vävnadsprov; en vanlig metod för det är att klippa av en bit av svansen.

Genmanipulerade djur drabbas av både förväntade och inte förväntade negativa konsekvenser. En del genmanipulerade djur är så svårt sjuka/skadade att de dör i samband med födelsen eller kort därefter. Andra drabbas av sjukdom först efter en tid. Hos en del djur kan sjukdomen vara vilande och aktiveras under vissa förutsättningar. För ytterligare andra innebär genmanipuleringen i sig inte att de utsätts för något känt lidande.

Utnyttjandet av möss har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Anledningen till det är möjligheten att genmanipulera djur. Under många år har det i Sverige varit främst möss som genmanipulerats. Det finns inte någon särstatistik över hur många av mössen som är genmanipulerade men sannolikt en stor andel av de möss som totalt används. De senaste åren har även genmanipulering av zebrafiskar ökat mycket. Det finns inte heller någon särstatistik om hur många av fiskarna som är genmanipulerade zebrafiskar, men utifrån ansökningar om etisk prövning av djurförsök är det sannolikt en stor andel av de fiskar som används.

Enligt djurskyddslagen ska djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och att beteendestörningar förebyggs.(5) Det gäller också för djur som utnyttjas i djurförsök, men verkligheten är ofta en annan. Råttor och möss hålls till exempel som regel i små burar. Det är vanligt att det finns berikning i burarna – som bobyggnadsmaterial, ett plasthus eller en bitpinne, men inte alltid. Ofta är burarna emellertid så små att djurens rörelsemöjlighet är kraftigt begränsad. Möjligheten att berika buren är därför också begränsad. Många djur hålls ensamma lång tid och detta gäller även djur som normalt lever tillsammans med andra av samma art. Djur som inte får utlopp för naturliga behov och beteenden utsätts för stress och oro och kan utveckla stereotypa beteenden.

Källor

 1. Djurskyddslagen (2018:1192) 7 kap 1 § 4.
 2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2017:40) 10 kap 2 §.
 3. Öbrink, K. J. & Waller, M. (1996) Försöksdjurskunskap, Studentlitteratur, Lund.
 4. Jordbruksdepartementet (2003) Etisk prövning av djurförsök – genteknik och bioteknik på djur. SOU 2003:107.
 5. Djurskyddslagen (2018:1192) 2 kap 2 §.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2012 användes 720 572 djur i djurförsök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 4 552 616 fiskar. Jordbruksverket har inte redovisat statistik för åren efter 2012.

Åren 2008-2012 har det i Sverige varje år börjats försök på i genomsnitt 
969 000 djur. I det antalet är inte medräknat provfiske, vilket de åren omfattande i genomsnitt 6 180 425 fiskar varje år. 

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. De djuren redovisas i statistiken enbart det första året de används. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som för första gången använts i försök.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det ändamålet som är avgörande för om det definieras som djurförsök. Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande
 • andra jämförliga ändamål;
  då djur med förändrad arvsmassa framställs, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem