Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Vad är djurförsök?

Enligt den svenska definitionen för djurförsök är det syftet med att använda djur som avgör om det definieras som djurförsök. EU-definitionen är mer begränsad, vilket innebär att flera av de försök som i Sverige definieras som djurförsök inte är djurförsök enligt EU-definitionen.

Djurförsöksverksamheten är reglerad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen (2019:66) och i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9).

Enligt den svenska djurskyddslagen är det tillåtet att utnyttja djur i djurförsök och att då utsätta dem för lidande, om den som utför djurförsöket har tillstånd för att bedriva djurförsöksverksamhet och att försöket är godkänt av djurförsöksetisk nämnd.(1) Djur som utnyttjas i djurförsök är som andra djur av samma art; de upplever smärta och annat lidande och har behov av att kunna utföra naturligt beteende.

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s definition. I Sverige är det den svenska definitionen som gäller, vilket till exempel avgör vilka försök som ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för att få utföras.

Den svenska definitionen och EU:s definition omfattar försök på djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.2, 3 Då djur av andra djurklasser används i försök, till exempel insekter, definieras det inte som djurförsök enligt den svenska definitionen och inte heller enligt EU:s definition.

Enligt EU:s definition är det djurförsök då djur utsätts för någon form av ingrepp i forskningssyfte.3 Med ingrepp menar man injektion, operativt ingrepp eller annat som kan orsaka smärta, lidande, ångest eller bestående skada.

Enligt EU-definitionen är det inte djurförsök då djur används i beteendeförsök utan ingrepp, då djur dödas för användning av organ, vävnader och celler, då fiskar fångas och dödas vid provfiske eller då djur används i lantbruksforskning, till exempel om avlivning av djur.

Enligt den svenska djurskyddslagen är det, med undantag för undervisning, bara syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök, inte om eller vilket lidande det orsakar.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.4

Det innebär att det enligt den svenska definitionen är djurförsök också då djur används i beteendeförsök utan ingrepp eller då djur dödas för användning av organ, vävnader och celler. Provfiske definieras i Sverige som djurförsök därför att syftet är vetenskaplig undersökning. Provfiske utförs bland annat för att mäta fiskebestånden i svenska vatten, vilket det finns krav om i till exempel EU-direktiv, men utförs också på uppdrag av EU-kommissionen eller för att ge underlag till Internationella Havsforskningsrådet. Enligt den svenska definitionen är lantbruksforskning som gäller nya system för till exempel hållning, transport eller avlivning av djur också djurförsök.

Vissa verksamheter som omfattas av den svenska definitionen för djurförsök är i den svenska djurskyddslagstiftningen undantagna från krav om djurförsöksetiskt godkännande och om att rapportera statistik om användningen till Jordbruksverket, om särskilda villkor är uppfyllda.5 Det gäller till exempel observationsstudier på djur i djurparker eller på fritt levande djur. Det gäller också i vissa fall användning av privatägda djur och djur i undervisning. Även ringmärkning av fåglar är undantaget, under vissa förutsättningar.

Djur som fötts upp för att användas i djurförsök, men som av någon anledning inte använts i något försök, redovisas inte i Jordbruksverkets statistik.6 I den statistiken redovisas inte heller djur som använts i avel, förutom om det handlar om framställning av en ny genetiskt modifierad stam eller om bevarande genom avel av en stam med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper, i de fall djuren orsakas lidande av förändringen.6

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att flera av de försök som i Sverige definieras som djurförsök inte är djurförsök enligt EU-definitionen. Därför skulle det redovisas att många fler djur används i djurförsök i EU om den svenska definitionen skulle användas på EU-nivå. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Djurens Rätt arbetar aktivt för att förbjuda och ersätta djurförsök. Detta gör vi genom genom att påverka lagstiftning samt arbetar hårt för att se till att mer pengar ska avsättas för djurfri forskning. Håller du med oss? 

Källor

 1. Djurskyddslagen (2018:1192) 7 kap 2 § och 9 §, 2 kap 1 §.
 2. Djurskyddsförordning (2019:66) 7 kap 1 §.
 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
 4. Djurskyddslagen (2018:1192) 1 kap 4 §.
 5. L 150. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9).
 6. Jordbruksverket (2018). Användning av försöksdjur i Sverige under 2016, diarienummer 5.2.17-12670/17. 

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem