Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Vem gör vad i arbetet med djurförsöksfrågor?

Flera myndigheter och andra arbetar med djurförsöksfrågor. Här redovisas några av dessa.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar i arbetet med djurförsöksfrågor, bland annat beslutar de om tillstånd att bedriva djurförsöksverksamhet, utformar föreskrifter och allmänna råd, sammanställer försöksdjursstatistik, tillsätter ledamöter i regionala djurförsöksetiska nämnder och ansvarar för utbildning av dessa. Jordbruksverket beslutar inte om etiskt godkännande av djurförsök.

Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Enligt EU:s direktiv 2010/63 ska varje medlemsstat ha en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Den ska bland annat ge råd till de regionala djurförsöksetiska nämnderna och till djurskyddsorganen. Jordbruksverket har inrättat en nationell kommitté som arbetar sedan januari 2013. Innan dess fanns det vid Jordbruksverket ett Försöksdjursråd. Sedan den 1 juni 2017 är Nationella kommittén också är styrgrupp för Sveriges 3R-center.

Sveriges 3R-center 

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscenter för att samordna och främja tillämpningen av alternativa metoder till djurförsök enligt 3R. 3R-centret invigdes i november 2017. På deras webb finns information om bland annat 3R, om djurskyddsorgan, nyheter om 3R (med möjlighet att prenumerera på sådana nyheter), länkar till EU-organisationer och andra. 3R-centret är verkställande organ till Nationella kommittén.

Regionala djurförsöksetiska nämnder

Regionala djurförsöksetiska nämnder beslutar om etiskt godkännande av djurförsök. Nämnderna är en del av Jordbruksverket, men de är självständiga i sitt beslutsfattande.

Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN)

Centrala djurförsöksetiska nämnden inrättades i januari 2013 för att pröva överklaganden av regionala djurförsöksetiska nämnders beslut. CDFN ska också utvärdera vissa djurförsök i efterhand – alla försök som klassificeras som avsevärd svårhet, alla försök på apor och försök i övrigt som regional djurförsöksetisk nämnd beslutar ska utvärderas. Regeringen utser ledamöter och suppleanter i CDFN.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är ansvarig för djurskyddskontroll av djurförsöken och Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet.

Djurskyddsorgan

Alla som håller på med djurförsök ska enligt EU:s direktiv 2010/63 ha djurskyddsorgan. Djurskyddsorganet, som är internt inom verksamheten, ska bland annat ge personalen råd om tillämpning av alternativa metoder enligt 3R och hålla personalen informerad om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på detta område.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem