Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Om Djurvänlig kommun 2021

Undersökningen genomfördes för tredje året i rad. Två enkäter skickades i november 2020 till alla landets kommuner via enkätverktyget SurveyMonkey.

Uppdelningen i två enkäter berodde på att frågorna hanteras av olika förvaltningar. Delenkäten "Maten i kommunerna" skickades till kommunernas kostchef eller motsvarande, medan "Djurskyddsbeslut" skickades till tjänstepersoner på gata/park-förvaltningarna. Påminnelser gjordes även via telefon. Svarsinsamlingen avslutades i februari 2021. Sammanställning har gjorts i Excel och analys och visualisering i Tableau.

Svarsfrekvens: Av landets 290 kommuner har 225 kommuner deltagit i undersökningen, varav 190 har svarat på hela eller nästan hela frågeunderlaget. Det ger en svarsfrekvens på 66 procent. 

Maxpoängen är 223 poäng (varav delenkäten ”Maten i kommunerna” står för 206 poäng, och ”Djurskyddsbeslut” för 17 poäng). En vägledande princip i poängsättningen är att de beslut som påverkar flest djur i störst omfattning ger mest poäng. Kommuner som inte svarat på undersökningen och som får noll poäng hamnar på en delad plats 225.

Undersökningen har utvecklats något jämfört med förra året, främst genom att några frågor och svarsalternativ har förtydligats utifrån återkoppling från svarande. Frågor rörande krav på icke-djurtestat vid inköp av städ- och kemikalieprodukter har i år utelämnats då föregående undersökning visat på otillräcklig marknadstillgång.

Notering om djurskyddskriterier vid upphandling

Svarsalternativen för nivån på djurskyddskriterier har utgått från Upphandlingsmyndighetens kriterier eftersom dessa i mycket hög utsträckning används av kommunerna. Det innebär inte att Djurens Rätt anser att den högsta nivån är bra nog. Djurens Rätt deltar i Upphandlingsmyndighetens referensgrupper för utvecklandet av kriterierna parallellt med detta arbete. Då det tyvärr saknas relevanta djurskyddskriterier för fiskar ingår detta inte i undersökningen.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem