Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Kompetenscentrum för 3R-frågor

I den budget som presenterades av regeringen hösten 2016 fanns det 15 miljoner kronor årligen avsatt till det center som ska stärka och samordna arbetet med att ta fram alternativa metoder till djurförsök.

Djurens Rätt har i flera år arbetat för att det ska bildas ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Vi har också arbetat för att 3R-kompetenscentret ska finansieras fullt ut av regeringen.

Djurens Rätts arbete för bildande och finansiering av 3R-kompetenscentrum

2011

I remissyttrande den 7 september 2011 om Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Ds 2011:12) skriver Djurens Rätt: "I Sverige är det inte någon myndighet som har resurser för och som aktivt arbetar med att främja användning av och att sprida information om 3R. Djurens Rätt föreslår därför att det ska skapas ett 3R-center med ansvar för dessa uppgifter".

Vidare i Djurens Rätts remissyttrande: "Djurförsöksetiska utredningen skriver i slutbetänkandet, SOU 2003:107, sidan 199, att det "finns ett visst mått av traditionella inslag i forskningen". Detta visar sig t ex i ett motstånd mot att byta ut en använd metod mot en annan. Enligt Djurens Rätts bedömning är detta ett mycket omfattande och allvarligt djurskyddsproblem. Enligt utredningen är det nödvändigt att krav ställs på att de tekniker och metoder som idag används byts ut mot nyare och mer djurvänliga alternativ när sådana finns. Ett sådant arbete måste ske kontinuerligt".

Myndighetsutredningen om alternativa metoder bjöd in Djurens Rätt till möte den 23 november 2011 för att diskutera frågor med koppling till utredningens uppdrag. Vid mötet föreslog Djurens Rätt att det ska inrättas ett 3R-center och att det ska ha särskild kompetens.

Djurens Rätt följde upp mötet med utredningen med att den 9 december 2011 skicka skriftliga synpunkter till utredningen och föreslog att det ska skapas ett 3R-center med uppgift att främja användning av och att sprida information om 3R. Vi föreslog att detta 3R-center behöver ha särskild kompetens, som:

 • etologisk kompetens för att ge fackmässigt grundade utlåtanden om vad försöken innebär för djurens upplevelser och beteenden
 • veterinärmedicinsk kompetens som är objektiv i förhållande till den djurförsöksetiska prövningen
 • kompetens om alternativa metoder enligt 3R
 • kompetent dokumentalist för informationssökningar

I de skriftliga synpunkterna föreslog Djurens Rätt att 3R-centret ska ansvara för informationsspridning om senaste tekniska och vetenskapliga rön. Informationen kan spridas t ex via nyhetsbrev, kunskapsbank och/eller särskilda utbildningsdagar. Mottagare av sådan information är bland annat Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, Centrala djurförsöksetiska nämnden, regionala djurförsöksetiska nämnder, djurskyddsorgan, forskare, veterinärer, försöksdjurspersonal, djurskyddskontrollen samt andra myndigheter (t ex Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket).

2012

Djurens Rätt bjöds in till ett möte till med myndighetsutredningen om alternativa metoder den 31 mars 2012, då bland annat diskuterades kompetenscentrum för 3R-frågor.

Djurens Rätt bjöds av regeringen in till remissmöte om myndighetsutredningens rapport. Mötet hölls den 14 november 2012 och Djurens Rätt deltog.

Djurens Rätt lämnade den 30 november 2012 yttrande till regeringen om den rapport som lämnats av myndighetsutredningen om alternativa metoder. Från yttrandet: "Djurens Rätt anser att regeringen måste avsätta särskilda medel för ett kompetenscenter, kopplat till uppdraget för det. Det är inte rimligt att ett kompetenscenters verksamhet ska finansieras via Jordbruksverkets nuvarande budget. Om så sker är det risk för att ett kompetenscenter inte ges de nödvändiga resurserna".

2013

Den 8 maj 2013 skickade Djurens Rätt tillsammans med Djurskyddet Sverige och Forska Utan Djurförsök en skrivelse till regeringen om att det är nödvändigt att 3R-centret tillförs tillräckliga resurser och hänvisar till att bedömningar visar att minst 10 miljoner krävs för att det ska fungera tillfredsställande. Vidare från skrivelsen: "Om medel för centret ska bekostas inom Jordbruksverkets befintliga resurser riskerar det att både försämra det idag befintliga djurskyddsarbete som utförs av Jordbruksverket samt göra att 3R-centret inte får tillräckliga resurser för att kunna göra skillnad för försöksdjuren".

2014

Inför riksdagsvalet 2014 skickade Djurens Rätt frågor till samtliga riksdagspartier. En av frågorna var om de tycker att det bör avsättas särskild finansiering för att ge 3R-centret möjlighet att utföra sitt uppdrag. Svaren presenterades i medlemstidningen och på webben.

2015

I samband med Försöksdjurens Dag den 24 april 2015 uppmanade Djurens Rätt via webben till att skicka mejl till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med uppmaning att finansiera 3R-centret. Från mejlet: "Det är nödvändigt att det kompetenscentrum för 3R-frågor som ska bildas vid Jordbruksverket får den finansiering som behövs, för att inte bli ett misslyckande. Eftersom Jordbruksverket inte har någon budget för finansiering av 3R-centret föreslår jag att regeringen ska ge anslag om minst 10 miljoner kronor årligen särskilt för det". 3 829 skickade mejlet till landsbygdsministern.

Djurens Rätt uppvaktade statssekreterare Elisabeth Backteman (arbetar med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht) den 27 april 2015 för att diskutera aktuella djurskyddsfrågor. Bland annat framförde vi att regeringen bör ge minst 10 miljoner kronor i anslag för finansiering av kompetenscentrum för 3R-frågor.

Djurens Rätts riksstämma den 16 maj 2015 antog ett uttalande som uppmanar regeringen att finansiera 3R-centret, för att det inte ska bli ett misslyckande. I uttalandet framhålls att det behövs 10 miljoner kronor för att 3R-centret ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Jordbruksverkets utredning för att inleda bildandet av ett 3R-kompetenscentrum, enligt uppdrag av regeringen, beslöt att ha en referensgrupp att diskutera med. Referensgruppen bestod av ledamöterna i Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och dess två utskott. Referensgruppen tillfrågades om att lämna synpunkter utifrån frågor som utredningen formulerat. Djurens Rätts representant i Nationella kommittén, och som sådan med i referensgruppen, lämnade i oktober 2015 skriftliga synpunkter utifrån de ställda frågorna, som handlade om 3R-centrets arbetsuppgifter, bemanning, lokalisering, styrning och organisation. Referensgruppen bjöds också in till en workshop den 20 november 2015 för uppdraget att inleda bildandet av ett 3R-center, som Djurens Rätts representant deltog i.

2016

Djurens Rätt skickade den 31 maj 2016 en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i vilken konstateras att det i regeringens vårändringsbudget saknas finansiering av det 3R-kompetenscentrum som ska startas på Jordbruksverket 2016. I skrivelsen framhålls att det är mycket angeläget att regeringen snarast avsätter de pengar som behövs för att finansiera bildandet och därefter driften av ett 3R-kompetenscentrum. Det framhålls två skäl för att Sverige behöver prioritera 3R-kompetenscentrum, dels för efterlevnad av EU-direktiv 2010/63 och dels för att ett fungerande 3R-kompetenscentum kan förbättra den djurförsöksetiska prövningen.

Den 1 september 2016 skickade Djurens Rätt ännu en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att uppmuntra regeringen att satsa på att Sverige får ett väl fungerande 3R-kompetenscentrum och påminna om varför det är angeläget att i budgeten ge anslag för att finansiera bildandet och därefter driften av Sveriges 3R-kompetenscentrum.

Vad är ett 3R-kompetenscentrum?

Det kompetenscentrum för 3R-frågor som ska bildas vid Jordbruksverket ska främja och samordna arbetet med alternativa metoder enligt 3R tillsammans med olika berörda, men det ska inte arbeta med att utveckla alternativa metoder.

Det ska vara en kommunikationscentral för 3R-frågor och kunna ge råd och rekommendationer till de regionala djurförsöksetiska nämnderna, djurskyddsorgan, myndigheter, forskare med flera. 3R-centret ska också vara verkställande organ till Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (alla länder i EU ska ha en sådan, enligt EU-direktiv 2010/63).

Vad innebär alternativa metoder enligt 3R?

Definitionen för vad som i det här sammanhanget menas med alternativa metoder utgår från begreppet 3R. 3R står för replace (ersätta djurförsök med andra metoder), reduce (minska antalet djur som utnyttjas) och refine (förfina utförande av djurförsök genom att använda metoder och tekniker som leder till mindre lidande för de djur som utsätts för försök).

Varför är det så viktigt att Sverige har ett väl fungerande 3R-kompetenscentrum?

Det är nödvändigt att det satsas mycket mer på ett arbete med djurförsöksfrågor som styr mot färre djurförsök och mot mindre lidande för de djur som utnyttjas i försök. Bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor är en av de satsningar som behöver göras.

Ett 3R-kompetenscentrum behövs för efterlevnad av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och för efterlevnad av den svenska djurskyddslagstiftningen.

Enligt EU-direktiv 2010/63 (artikel 47.4) ska medlemsstaterna på nationell nivå se till att alternativa metoder främjas och att information om dem sprids. I Sverige är det idag inte någon myndighet som har resurser för och som aktivt arbetar med det.

Enligt 19 § djurskyddslagen får djurförsök äga rum endast under förutsättning att det inte finns någon annan metod utan användning av djur, att så få djur som möjligt används och att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. De regionala djurförsöksetiska nämnderna får godkänna djurförsök enbart om försöket kan anses angeläget från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 § djurskyddslagen är uppfyllda. Enligt EU-direktiv 2010/63 (artikel 38.3) ska den myndighet som bedömer planerade djurförsök (i Sverige är det regionala djurförsöksetiska nämnder) vid bedömningen beakta sakkunskap om 3R. De regionala djurförsöksetiska nämnderna saknar handläggarstöd, de har inte den särskilda kompetens som behövs och de har ingen att rådfråga om 3R-frågor. De ideellt arbetande regionala djurförsöksetiska nämnderna har inte rimliga förutsättningar att utföra prövning enligt djurskyddslagstiftningen. Ett 3R-kompetenscentrum kan bidra till att förbättra förutsättningarna.

Vad betyder det här för utvecklingen av alternativ till djurförsök i Sverige?

Det innebär att arbetet med 3R-frågor generellt lyfts.

För att kunna förändra djurförsöksverksamheten i riktning mot färre djurförsök och mot mindre lidande för de djur som utsätts är det viktigt att 3R-frågor är en del av arbetet inom djurförsöksverksamheten och inom de myndigheter som har med djurförsök att göra (t ex regionala djurförsöksetiska nämnder, Kemikalieinspektionen). Ett 3R-kompetenscentrum kan bidra till det.

Det finns redan nu många synpunkter från olika om vad 3R-centret ska arbeta med för att främja och samordna arbetet med alternativa metoder. Det är bra, därför att det visar att det finns idéer om vad som kan och vad som behöver göras. Handläggarna vid 3R-centret kommer ha mer än tillräckligt med arbetsuppgifter för att främja och samordna. Det är inte möjligt att de få handläggarna dessutom ska arbeta med att utveckla alternativa metoder. Det arbetet behöver istället många vara med om att utföra och det behöver utföras där forskning och utveckling bedrivs - vid universitet, myndigheter och företag.

Om det ska kunna utvecklas alternativa metoder som ersätter djurförsök i en omfattning som påverkar djurförsöksstatistiken märkbart är det nödvändigt att det satsas mycket mer pengar på det.

3R-kompetenscentrets arbetsuppgifter

3R-centrets planerade arbetsuppgifter redovisas i den rapport Jordbruksverket sammanställt för att redovisa uppdraget att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor:

 • Vara verkställande organ till Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
 • Rådgivande och stödjande till de regionala djurförsöksetiska nämnderna om 3R-frågor.
 • Vara en kommunikationscentral som samlar in, bearbetar och sprider kunskap om alternativa metoder enligt 3R.
 • I samarbete med berörda myndigheter arbeta fram förslag på underlag till 3R-strategier och hur dessa kan sammanställas och analyseras. Regeringen har i regleringsbrev för år 2016 gett sex myndigheter (Havs- vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt) i uppdrag att tillsammans med 3R-kompetenscentret utarbeta en 3R-strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor.
 • Samverka med djurskyddsorganen. Alla som håller på med djurförsök ska enligt EU-direktiv 2010/63 ha ett djurskyddsorgan som ska ge personalen råd om tillämpningen av 3R samt hålla personalen informerad om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen när det gäller tillämpning av 3R.
 • Vara delaktig i utlysning och beslut om fördelning av forskningsmedel för utveckling av alternativa metoder, sprida information om de projekt som finansierats och resultatet av dem samt återkommande övergripande utvärdera forskningsstödet.

Beslut om bildande och finansiering

Ett kompetenscentrum för 3R-frågor ska bildas vid Jordbruksverket. Det ska främja och samordna arbetet med alternativa metoder till djurförsök i Sverige. 3R-centret ska inte arbeta med att utveckla alternativa metoder.

Definitionen för vad som i det här sammanhanget menas med alternativa metoder utgår från begreppet 3R. 3R står för replace (ersätta djurförsök med andra metoder), reduce (minska antalet djur som utnyttjas) och refine (förfina utförande av djurförsök genom att använda metoder och tekniker som leder till mindre lidande för de djur som utsätts för försök). När det i den här texten står alternativa metoder menas alternativ enligt 3R.

Europarlamentets och rådets direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ska tillämpas sedan den 1 januari 2013. Enligt direktivets artikel 47.4 ska medlemsstaterna på nationell nivå se till att alternativa metoder främjas och att information om dem sprids. Enligt artikel 27.1.b ska djurskyddsorganet (alla som på något sätt håller på med djurförsök ska ha ett djurskyddsorgan enligt direktivet) ge personalen råd om tillämpningen av 3R samt hålla personalen informerad om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen när det gäller tillämpning av 3R. Enligt artikel 38.3 ska den myndighet som bedömer planerade djurförsök (i Sverige är det regionala djurförsöksetiska nämnder) vid bedömningen beakta sakkunskap om 3R.

Regeringen gav i maj 2011 en myndighetsutredning (Statens jordbruksverk, Vetenskapsrådet och Nationellt centrum för djurvälfärd/Sveriges lantbruksuniversitet) i uppdrag att utarbeta förslag till hur arbetet med 3R-frågor ska bedrivas i Sverige (nedan kallad "myndighetsutredningen om alternativa metoder"). Enligt utredningsdirektivet bör utredningen lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att Sverige ska leva upp till de krav med avseende på alternativa metoder som ställs i direktiv 2010/63. Utredningen föreslår i sin rapport att det vid Jordbruksverket ska inrättas ett 3R-kompetenscentrum, med fem handläggare som har vetenskaplig kompetens.

Den dåvarande borgerliga regeringen gjorde samma bedömning som utredningen och föreslog därför i proposition Ändringar i djurskyddslagen, 2013/14:41, till riksdagen att det bör inrättas ett 3R-kompetenscentrum. Regeringen föreslog att Jordbruksverket bör ges i uppdrag att inleda bildandet av ett sådant. Enligt propositionen bör kostnader för 3R-centret finansieras "inom ramen för Jordbruksverkets förvaltningsanslag" - vilket innebär att Jordbruksverket ges en ny arbetsuppgift, men ingen finansiering för utförande av den. Riksdagen godkände förslaget den 20 februari 2014.

Myndighetsutredningen om alternativa metoder föreslog att 3R-centret ska finansieras inom befintlig budget. Det skulle ske via – som de kallar det – kompetensväxling. Tanken var att flytta ansvaret för beslut om verksamhetstillstånd och godkännande av anläggningar för försöksdjur från Jordbruksverket till länsstyrelserna, vilket skulle frigöra resurser som Jordbruksverket skulle kunna använda för att finansiera 3R-centret. Det är två problem med det. Dels ansåg regeringen enligt propositionen Ändringar i djurskyddslagen att förslaget att flytta dessa arbetsuppgifter till länsstyrelserna behöver utredas vidare, vilket också blev riksdagens beslut. Därför kunde arbetsuppgifterna inte flyttas till länsstyrelserna och därmed kunde det inte frigöras resurser på det sättet. Dels skulle det inte frigjorts tillräckligt med pengar. Enligt propositionen Ändringar i djurskyddslagen används idag totalt två heltidstjänster för handläggning av arbetsuppgifterna som föreslogs flyttas till länsstyrelserna. Den handläggningen är dessutom till 25 procent finansierad med avgifter. Sammantaget handlar det om betydligt mindre pengar än de 10 miljoner årligen som utredningen kom fram till behövs för att driva 3R-centret.

Jordbruksverket lämnade budgetunderlag för åren 2015-2017 till regeringen i februari 2014. I det står: "Jordbruksverket ser ett behov av öronmärkta resurser till kompetenscentret och äskar härmed 10 000 tkr per år till bildandet och därefter driften av ett kompetenscentrum för 3R-frågor".
Regeringen (Socialdemokraterna, Miljöpartet) gav i november 2014 Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Enligt regeringsbeslutet ingår i uppdraget att beskriva hur 3R-centret kommer organiseras i fråga om t ex bemanning och arbetsuppgifter liksom hur samarbetet med relevanta parter kommer bedrivas. Jordbruksverket tillsatte en intern utredning som arbetade under 2015 med uppdraget. Jordbruksverket redovisade uppdraget i form av en rapport till regeringen den 15 december 2015.

I regeringens regleringsbrev för 2016 avseende Jordbruksverket står: "Jordbruksverket ska redovisa det arbete under året som bedrivits inom verkets kompetenscentrum för 3R-frågor, dvs ersätta, begränsa och förfina djurförsöken. I redovisningen ska t ex ingå en redogörelse för det samarbete som bedrivits med övriga berörda aktörer vid universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndigheter och organ, övriga myndigheter, näringslivet och berörda organisationer".

Enligt regeringens regleringsbrev för 2016 för sex myndigheter (Havs- vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) ges de i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor.

Med tanke på regleringsbreven ovan utgår regeringen uppenbarligen från att det under 2016 finns ett fungerande 3R-kompetenscentum vid Jordbruksverket, men regeringen har inte avsatt några pengar till Jordbruksverket för bildande och drift vare sig i budgetpropositionen för 2016 års verksamhet eller i vårändringsbudgeten för 2016.

Jordbruksverket har en mycket dålig ekonomi och har inte 10 miljoner kronor liggande som kan användas för ett 3R-kompetenscentrum. Jordbruksverket har 2016 avsatt 450 000 kronor för att under andra halvåret arbeta med bildandet av ett 3R-kompetenscentrum. Den summan ska jämföras med att myndighetsutredningen om alternativa metoder bedömde att det behövs 5 miljoner kronor för att bilda ett 3R-center.

3R

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem