Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Kaniner, getter, höns och råttor används för att framställa antikroppar

Foto: Shutterstock

Kaniner, getter, höns och råttor används i djurförsök för att framställa antikroppar och kan då utsättas för lidande. Extra allvarligt är att ansökan om försöket är bristfällig i flera avseenden, vilket innebär att den djurförsöksetiska nämnden i Umeå tog ett bristfälligt beslut när försöket godkändes - ett tecken på att systemet inte fungerar som det ska.

Ansökan om att få använda djur i försök görs här av ett privat företag och syftet med djurförsöken är att "framställa antikroppar mot proteiner och andra biologiska agens". Ansökan avser försök på 2 500-2 600 kaniner, 60 getter, 300 höns, 100 råttor och eventuellt möss.

Så här går försöken till

Djur används i försöken för att framställa antikroppar som sedan ska användas för olika syften inom forskning. Sökandens verksamhet handlar om att framställa dessa antikroppar efter beställning, inte om att själv använda antikropparna i forskning.

I djurförsök framställs antikroppar genom att injicera antigen i djur. Resultatet blir bättre om det uppstår en s.k. vävnadsretning, så därför blandas antigenet med ett vävnadsskadande ämne som kallas adjuvant. I just de här försöken används det som kallas Freunds adjuvant (FCA och FIA).

Adjuvant leder till att bildningen av antikroppar i djuret ökar. Blandningen av antigen och adjuvant injiceras till djuret, vilket kallas att immunisera. Immuniseringen upprepas med vissa tidsintervall för att det ska fortsätta bildas antikroppar på en hög nivå.

Den vävnadsskadande reaktionen som uppstår när adjuvant FCA används orsakar smärta och kan även orsaka svåra inflammationer och sår.

I de här försöken immuniseras djur genom subcutan injektion (under huden) eller intramuskulärt (i muskel). Då djuren immuniseras i muskeln ökar risken att djuret utsätts för lidande. Dessutom syns inte skadan vilket försvårar tillsyn av djuren och det är svårare att bedöma om försöket bör avbrytas på grund av lidande.

För att få tillgång till antikroppar tappar man därefter djuret på blod, vilket görs flera gånger med vissa tidsintervall. Blodet behandlas och i den processen får man fram antikropparna.

I de här försöken omfattar en ”vanlig” immuniseringsperiod 15-20 veckor, men kan också pågå upp till 40 veckor eller längre.

Läs hela ansökan och beskrivning av djurförsöken i sin helhet

Djurförsöksetiska nämndens beslut

Ansökan godkändes av Umeå djurförsöksetiska nämnd den 23 februari 2018. Nämnden godkände med villkor att försöken genomförs enligt ansökan och med tre tillägg, bland annat: ”Immuniseringsschema bifogas som bilaga”. Försöken är godkända att utföras under fem år, till den 23 februari 2023. Två ledamöter reserverade sig mot att ansökan blev godkänd.

Djurens Rätt om försöket

Ansökan är bristfällig i flera avseenden. Det innebär att eftersom Umeå djurförsöksetiska nämnd godkänt ansökan är också nämndens beslut bristfälligt i flera avseenden.

Syftet med djurförsöken är allmänt redovisat och är därför oklart. Det redovisas i ansökan att syftet är att framställa antikroppar, men det redovisas enbart allmänt vad antikropparna ska användas till, som "Förståelse av grundläggande cellulära och fysiologiska processer i växter, djur och människor". Det saknas uppgift om vilka specifika antikroppar som framställs och i vilken forskning och för vilka syften dessa ska användas. Det behöver djurförsöksetiska nämnden ha information för att kunna bedöma enligt djurskyddslagen om det är ett syfte som är angeläget från allmän synpunkt. Om det inte är det får nämnden inte godkänna ansökan.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur får höggradigt irriterande adjuvans endast användas om det är absolut nödvändigt. FCA är höggradigt irriterande. I ansökan saknas redovisning om varför FCA används. Det framgår inte av djurförsöksetiska nämndens beslut att de vid godkännande av ansökan gjort bedömningen att användning av FCA är "absolut nödvändigt". Enligt djurskyddslagen får en ansökan godkännas enbart under förutsättning "att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt".

Om djur immuniseras subkutant med FCA är det risk för lidande och den risken är ännu större om djur immuniseras intramuskulärt med FCA. Det är därför av djurskyddsskäl nödvändigt med särskild tillsyn av djuren vid sådan immunisering och att det är en tillsyn som handlar specifikt om det lidande djur kan utsättas för vid immunisering med FCA, både subkutant och intramuskulärt. I ansökan saknas information om sådan tillsyn och också om avbrytning av försök om djur utsätts för lidande orsakat av immunisering med FCA. Det enda som står om påverkan på djuren och vad som då görs är: "Om uppenbara besvär ändå uppkommer t ex ätstörning, avbryts försöket och vi försöker utreda orsaken till avvikelsen".

I ansökan finns det två uppgifter om antalet kaniner som denna omfattar, dels
2 500 och dels 2 600. Det framgår inte av djurförsöksetiska nämndens beslut om detta omfattar försök på 2 500 kaniner eller på 2 600 kaniner.

Kaniner kan hållas ensamma, med det saknas information i ansökan om hur de hålls då och hur lång tid som de hålls ensamma. Det saknas i ansökan också information om hur höns och råttor hålls. Eftersom det saknas information om hur kaniner, höns och råttor hålls är det inte möjligt att bedöma om hållningen är i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Nämnden godkände med villkor att försöken genomförs enligt ansökan och med tre tillägg, bland annat: ”Immuniseringsschema bifogas som bilaga”. Enligt ansökan är det kaniner, getter, höns och råttor som används i försöken, men enligt immuniseringsschemat är det kaniner, getter, höns och möss som används. Nämnden har alltså godkänt ansökan med villkor att både ansökan och tilläggen följs, men ansökan handlar om att råttor används och immuniseringsschemat om att möss används. I ansökan finns det ingen information alls om användning av möss för immunisering och i immuniseringsschemat finns ingen information om immunisering av råttor.

Ett annat av de tillägg som är villkor för nämndens beslut om godkännande av ansökan är formulerat enligt följande: ”Bedövningsinjektioner går intramuskulärt”. Det är oklart vad tillägget handlar om.

Sökanden har många gånger tidigare ansökt till djurförsöksetiska nämnden om godkännande av att använda djur i försök för att framställa antikroppar. Det är försök som det är enkelt att redogöra för vad gäller sådant som syftet med försöken, hur försöken genomförs, om tillsyn av djuren, om avbrytande av försök vid lidande och om hur djuren hålls. Umeå djurförsöksetiska nämnd har många gånger tidigare prövat och godkänt ansökningar om att använda djur i försök för att framställa antikroppar. Trots sökandens respektive nämndens erfarenheter är resultatet en godkänd ansökan som är bristfällig i många avseenden.

Djurförsöksetiska nämndens beslut kan överklagas enbart av sökanden/försöksledaren. Därför kan det inte vidtas åtgärder då en nämnd beslutar om etiskt godkännande utifrån bristfälligt underlag och/eller då det finns anledning att ifrågasätta om beslutet är i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Det här kan du göra

Det satsas årligen många miljarder på forskning, men bara en bråkdel av detta läggs på utveckling av djurfria metoder. Djurens Rätt uppmanar nu Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

Hjälp oss göra skillnad för försöksdjuren - skriv under uppropet

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem