Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djur tvångsmatas med möjliga läkemedelssubstanser

Foto på vit mus
Foto: Shutterstock

Det framhålls att alla djurförsök i Sverige genomgår prövning i en djurförsöksetisk nämnd. Men ibland är ansökningarna så otydliga att nämnden egentligen inte kan utföra sitt uppdrag. Men ändå godkänns ansökan, som denna i Malmö/Lund där 4 000 möss och råttor tvångsmatas med ospecificerade läkemedel.

Försökets titel är ”Dose finding studier i gnagare” och antal djur som används är 2 000 möss och 2 000 råttor.

Så här går försöken till

Djuren används för att testa möjliga läkemedelssubstanser. Det lämnas ingen information i ansökan om vad det är för specifika möjliga läkemedelssubstanser som testas. Enligt redovisning av syftet i ansökan handlar det om substanser som påverkar metabolism, cancer eller immunsystemet. 

Ansökan omfattar två olika försök, dels "en akut fas där ökande doser av testsubstansen ges" och dels försök som följer på det försöket, då djuren ges substans dagligen i upp till 28 dagar. I "akut fas"-försöken ges allt högre doser, till dess att de gett högsta godkända dosen eller då djuren utsätts för "allvarlig onormal reaktion".

Djuren ges substans via injektion i svansen, under huden, i bukhålan eller via tvångsmatning med sond. Det är generellt höga doser som godkänts av djurförsöksetiska nämnden och doserna som kan ges via injektion i bukhålan eller via tvångsmatning med sond är mycket höga.

Försök ska enligt ansökan avbrytas och djuren dödas "med det samma" om de får kramper eller skakningar, och också vid "smärta eller lidande".

Det saknas i ansökan information om vad som här avses med smärta respektive lidande, och hur det bedöms. Denna oklarhet ökar i och med att det i ansökan också står att försök avbryts och djuren dödas om de efter en timme fortfarande har till exempel "besvärad andning" eller "kloniska eller toniska rörelser", vilket är exempel på att djur utsätts för lidande.

Läs ansökan i sin helhet här

Djurförsöksetiska nämndens beslut

Ansökan godkändes av Malmö/Lunds regionala djurförsöksetiska nämnd den 24 januari 2018. Försöken är godkända att utföras under fem år, till den 24 januari 2023. Fyra av nämndens ledamöter reserverade sig mot att ansökan blev godkänd.

Djurens Rätt om försöken

Ansökan är allmänt hållen i flera avseenden. I ansökan saknas information om vad det är för typ av substanser som testas, vilket djurförsöksetiska nämnden behöver ha information om för att i prövningen kunna väga syftet med försöken mot lidandet för djuren, men också för att kunna bedöma genomförande av försök, vad gäller sådant som doser och avbrytning av försök vid lidande.

Enligt djurskyddslagen får en ansökan om etiskt godkännande av djurförsök godkännas endast under förutsättning att försöken utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Så som det i ansökan redovisas när försök ska avbrytas och djuren dödas kan djur utsättas för svårt lidande. Det gäller särskilt för ”akut fas”-försök, men två av de fyra avbrytningskriterier som djurförsöksetiska nämnden godkänt är så allmänt hållna att de inte säger något om vid vilket lidande som försök ska avbrytas.

Enligt djurskyddslagen ska djurförsöksetiska nämnden vid prövning av ansökan om etiskt godkännande av djurförsök väga försökets betydelse mot djurets lidande. För att det ska vara möjligt behöver nämnden känna till syftet med att använda djur och det behöver vara tydligt redovisat. En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök får enligt djurskyddslagen bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt.

Tre av ledamöterna som reserverade sig mot att ansökan blev godkänd skriver i sin reservation: ”Han vill ha ett in-blanco-godkännande att göra en rad försök som därigenom i praktiken inte kommer att prövas av nämnden”.

Djurförsöksetiska nämndens beslut kan överklagas enbart av sökanden/försöksledaren. Därför kan det inte vidtas åtgärder då en nämnd beslutar om etiskt godkännande utifrån bristfälligt underlag och/eller då det finns anledning att ifrågasätta om beslutet är i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Det här kan du göra

Det satsas årligen många miljarder på forskning, men bara en bråkdel av detta läggs på utveckling av djurfria metoder. Djurens Rätt uppmanar nu Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

Hjälp oss göra skillnad för försöksdjuren - skriv under uppropet

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem