Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Bakgrund och regelverk

Regeringen tillsatte i december 1998 den pyrotekniska utredningen med anledning av att riksdagen ville ha en översyn gällande reglerna för hantering av pyrotekniska varor.

Utredningen skulle bland annat utreda omfattningen och arten av de skador som smällare och fyrverkerier orsakar, och om reglerna skulle skärpas med förbud eller andra begränsningar.

Utredningen lämnade sitt betänkande i november 1999. Bakom utredningens förslag ligger de fakta som visar på personskador, hörselskador samt att många djur får problem av smällare.

Regeringen beslutade i oktober 2000 om att förbjuda vissa fyrverkerier. Beslutet innebär att Räddningsverket inte längre får godkänna fyrverkeriprodukter som har ett huvudsakligt syfte att avge knall, t.ex. smällare. I "Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor" framgår i 10 § att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt, s.k. smällare, inte får säljas eller användas. Det är dock inte förbjudet med fyrverkeriartiklar som förutom andra ljus och/eller andra ljudeffekter dessutom har knall som en effekt

Produkter som inte berörs av beslutet är: fyrverkerier som är anpassade för inomhusbruk, t.ex. partypoppers, fyrverkerier för utomhusbruk som inte huvudsakligen avger knall (dvs. 94% av fyrverkeribranschens omsättning) och fyrverkerier som genom beslut av Räddningsverket undantas från förbudet mot smällare (främst professionella fyrverkerier, sceneffekter och produkter med nyttoaspekt).

Regeringen beslutade i mars 2001 om en förordningsändring som medför att lägsta åldersgräns för tillåtna fyrverkerier ska vara 18 år. Beslutet om åldersgränshöjning trädde i kraft den 1 december 2001.

När det gäller frågan om tillstånd för att anordna fyrverkerier så krävs tillstånd under vissa förutsättningar av polismyndigheten med stöd av ordningslagen.

I ordningslagen(1993:1617) finns krav på tillstånd för användning av fyrverkerier. Enligt 3 kap. 7 § i denna lag får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Tillståndskravet gäller även vid tillfällen där allmänheten kan förvänta sig fyrverkerier, till exempel vid nyår, påsk och valborgsmässoafton, om avfyrandet innebär risk för skada eller någon annan avsevärd störning för personer eller egendom.

Varje kommun har sina egna lokala föreskrifter och det är var och ens ansvar att ta reda på vad som gäller. I vissa kommuner är det till exempel helt förbjudet att avfyra raketerna inom detaljplanlagt område. Kompletterande bestämmelser finns i de lokala ordningsföreskrifterna.

Från och med 1 december 2002 gäller nya regler för fyrverkerier. Den som är yngre än 18 år får inte längre vare sig köpa eller använda fyrverkeripjäser. Smällare får inte säljas och inte heller fyrverkerier vars huvudsakliga effekt är att höras som "knall". Från den 1 mars 2009 kommer ett förbud mot de största fyrverkeripjäserna, de så kallade fyratumsbomberna, som därefter inte får säljas till vanliga kunder.

Även djurskyddslagen(1988:53) ska beaktas i samband med användningen av pyrotekniska varor. Enligt 2 § i djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Att använda fyrverkeripjäser i djurs närhet är inte förenligt med denna bestämmelse.

Enligt 16 kap. 13 § brottsbalken (1962:700) ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömas för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Den som använder fyrverkerier i djurs närhet kan göra sig skyldig till brottet djurplågeri om fyrverkerier används i syfte att skrämma djur. Även den som av grov oaktsamhet utsätter djur för lidande genom att använda fyrverkerier kan göra sig skyldig till detta brott.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem