Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Fördjupningsartikel om EU:s regler för djurtester av kosmetika och hygienprodukter

Efter 30 års hårt arbete mot djurtestad kosmetika nåddes en stor framgång då EU den 11 mars 2013 införde ett förbud mot försäljningen av djurtestad kosmetika och hygienprodukter! Beslutet var en viktig seger - men tyvärr är förbudet inte så heltäckande som vi skulle önska och vi får ofta frågor om vad förbudet innebär i praktiken. Här sammanfattar vi vad EU:s förbud mot djurtestad kosmetika innebär.

Aktuell lagstiftning

År 2013 införde EU ett förbud mot försäljning av djurtestade kosmetika- och hygienprodukter.(1) Detta förbud gäller inte hushållsprodukter, som går under en annan lagstiftning, REACH-förordningen. Att utföra djurförsök för kosmetika- och hygienprodukter är förbjudet sedan tidigare.(2)

Förbudet gäller enbart nya kosmetikaprodukter och -ingredienser som ska säljas i EU, och alltså inte produkter som tagits fram innan förbudet trädde i kraft. Förbudet gäller också endast om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det gör det hela mer komplicerat, och begränsar kraftigt lagstiftningens möjlighet att skydda djur från lidande.

Överlapp med annan lagstiftning orsakar problem

EU:s kemikalielagstiftning REACH kräver under vissa förutsättningar djurtester för att testa kemikaliers giftighet. Ibland överlappar denna lag med kosmetikalagstiftningen, och hittills har det varit oklart vad som då gäller. Nu har dock EU-kommission och den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA klargjort vad som gäller i sådana situationer.(3)

För ämnen som enbart används i kosmetika- och hygienprodukter får inte djurförsök göras för att testa deras farlighet för människor, med undantag för tester som görs för att undersöka risker för människor som exponeras för ämnena i sitt arbete (till exempel frisörer).

Om ämnena däremot används till ett flertal ändamål utöver kosmetika får djurförsök göras för att testa deras säkerhet för människor, oavsett om det är yrkes- eller privatpersoner som exponeras, och även om kosmetikan utgör 99 procent av ämnets användningsområde. Djurförsök får även användas som en sista utväg för att testa ett ämnes påverkan på miljön.

I praktiken innebär detta att EU:s förbud inte är så heltäckande som många tidigare hade förväntat sig. Det är rimligen inte heller vad beslutfattarna hade i åtanke när de antog förbudet mot djurtestad kosmetika- och hygienprodukter. European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt ingår, är starkt kritiska till tolkningen, och kommer driva frågan vidare till en högre instans i EU.

Vill en vara säker på att inte bidra till djurtester finns det i nuläget bara ett säkert sätt, och det är att välja märken som finns med på Djurens Rätts förteckning över ej djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Förteckningen finns här och i appen Djurvänligt.

Källor

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter. 

  2. Europeiska Kommissionen. Ban on Animal Testing. Sidan besökt 2018-04-05.

  3. European Chemicals Agency (2014) Interface between REACH and Cosmetics regulations. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem