Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurförsök i Europa och världen

Över 100 miljoner djur används sannolikt i djurförsök i världen varje år. Antalet är mycket svårt att uppskatta. Här följer en genomgång av varför det är så, och en mer detaljerad sammanfattning av läget i Europa.

För fakta om djurförsök i Sverige, läs här.

Djurförsök i världen

Den mest tillförlitliga beräkning som gjorts av antalet djur som används i försök i världen varje år baseras på data från 2005, ungefär 115 miljoner individer.(1) Nyare statistik visar på att det kan ha minskat lite, särskilt om de ryggradslösa djuren räknas bort.(7)

Svårigheten att uppskatta antalet djur som används beror på att många länder inte för någon statistik över detta. I de länder som för statistik är det vanligt att bara vissa sorters försök och djurslag räknas.

Djurförsök i Europa

På senare år har en rad förbättringar för de djur som används i djurförsök åstadkommits. Idag finns gemensamma minimiregler inom EU på flera områden. Här följer en genomgång av de viktigaste regleringarna som rör djurförsök.

Hur många djur används i försök i EU? Den senaste tillgängliga statistiken över djurförsök i EU är från 2011. Då användes totalt strax under 11,5 miljoner försöksdjur i EU:s medlemsländer.(2)

De vanligaste djurslagen är gnagare och kaniner, som tillsammans utgör 80 procent av de djur som används.(2) Möss (61 %) och råttor (14 %) är de absolut vanligaste djurslagen som används. Tittar man på syftet för försöken så visar statistiken att biologisk grundforskning är det syfte som flest djur används för: 46 procent av alla djur i försök används för detta ändamål.(2)

För att djur ska räknas som försöksdjur i EU och omfattas av direktivet och tas med i statistiken ska ingrepp av något slag göras på djuret.(3) Sverige har en bredare definition av vad som räknas som djurförsök, där syftet är avgörande istället för ingreppet. Därför blir antalet högre i den nationella svenska statistiken än siffran som rapporteras till EU. Med andra ord är det betydligt fler djur som används i experiment i EU om den svenska definitionen skulle användas på EU-nivå.

EU:s djurförsöksdirektiv

Det nuvarande djurförsöksdirektivet i EU trädde i kraft 2010, och ska nu vara införlivat i medlemsländernas lagstiftning. Direktivet går under benämningen Direktiv 2010/63/EU.(3) 

Kosmetikatester på djur

Kosmetika och hygienprodukter av olika slag testas fortfarande i stor utsträckning på djur globalt sett, men kosmetikatesterna har mött så starkt motstånd att de är på väg att fasas ut, och i vissa länder är de nu förbjudna. 

I EU finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen.(4) Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö. Läs mer om reglerna och om hur du hittar produkter som inte testats på djur.

Kemikalietestning regleras i REACH

EU har ett kemikaliedirektiv som kallas REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.(5) Med detta måste producenterna kunna dokumentera egenskaper hos de substanser de tillverkar, vilket kan leda till fler djurtester. Som en följd av lobbying från djurskyddssidan kräver direktivet att alternativa metoder ska användas om de finns tillgängliga och att djurförsök inte behöver utföras om kunskap redan finns tillgänglig. Mer information om hur Djurens Rätt arbetar med frågan finns här.

Utveckling av alternativa metoder till djurförsök

EU inrättade 1991 sitt eget organ för utveckling av alternativa metoder i syfte att begränsa djurförsöken. Idag har det status som referenslaboratorium och går under benämningen The European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM). Arbetet fokuserar främst på alternativ till djurförsök inom läkemedels- och kemikalietestning och liknande. 

Sedan 2005 pågår ett samarbete med industrin för att försöka påskynda utvecklingen av alternativa metoder. Projektet går under namnet "European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing".(6)

Ett problem som identifierats var att även om alternativa metoder finns och genomgått utvärdering, så tar det alldeles för lång tid innan de godkänns av ansvariga myndigheter.

Branschorganisationer både för kemikalie-, läkemedels- och kosmetikaindustri deltar i partnerskapsprojektet liksom enskilda företag. Även Eurogroup for Animals och flera sammanslutningar som bildats för att understödja utvecklingen av alternativ deltar i arbetet.(6)

Källor

  1. Taylor, K. et al. (2008) Estimates for Worldwide Laboratory Animal Use in 2005. Alternatives to Laboratory Animals 36: 327–342.
  2. Europeiska Kommissionen (2013) Sjunde rapporten om statistik över antalet djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater . 
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. 
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.
  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG .
  6. European Comission. European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) Sidan besökt 2017-11-02.
  7. Speaking of research. Animal research statistics. Sidan besökt 2017-12-13.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem