Hoppa till huvudinnehåll

EU-lagstiftning

Frågan om djurskydd har fått en mer framskjuten position i EU genom att djur erkänts som kännande varelser i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De specifika EU-reglerna för djurskydd finns i olika förordningar, direktiv och beslut, som alla är bindande rättsakter.

Samarbetet inom EU bygger på ett antal avtal, kallade fördrag, som medlemsländerna slutit sinsemellan. För att EU ska kunna anta lagstiftning på ett visst område måste det finnas rättslig grund för detta i fördragen.(1, 2) Mycket av EU-samarbetet går ut på att underlätta handel mellan medlemsländerna.(2)

Frågan om djurskydd har fått en mer framskjuten position i EU genom Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I fördragets artikel 13 konstateras att djur är kännande varelser. Där står också att EU och medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymdteknik utformas och genomförs. (1) Fördraget utökar parlamentets inflytande över ny lagstiftning som rör djurskydd, vilket i sin tur ökar medborgarnas möjligheter att påverka.(2)

De viktigaste EU-reglerna för djurskydd finns i olika förordningar, direktiv och beslut, som alla är bindande rättsakter.(2,3,4) Skillnaden mellan dessa är att:

 • En förordning gäller direkt och exakt som den är skriven i hela EU. Så fort en förordning har trätt i kraft gäller den därmed som lag i Sverige.
 • Ett direktiv ställer upp vissa krav som den nationella lagstiftningen ska följa, men det är upp till medlemsländerna att uppnå de mål som fastställts i direktivet och att utforma reglerna i detalj.
 • Ett beslut är bindande för dem det gäller, och de eller den beslutet riktar sig till måste vara angett.

Om de nationella reglerna och EU-reglerna motsäger varandra inom ett område är det EU-reglerna som har företräde och ska användas. EU-domstolen, kommissionen och medlemsländers myndigheter har stort ansvar för att säkerställa att EU-rätten följs (mer om EU-domstolens tolkningslinjer beträffande djurskydd kan du läsa från källa nr 5). Medlemsländers olika myndigheter ska se till att reglerna följs i medlemslandet. Om ett medlemsland inte följer EU-rätten eller fattar beslut som strider mot den kan Europeiska kommissionen ta landet till EU-domstolen.(2)

Djurskyddslagstiftningen inom EU berör bland annat följande områden:(1,3,4)

 • Djurhållning, främst gällande djur inom lantbruket
 • Djurtransporter
 • Slakt och avlivning av djur
 • Handel med djur eller produkter från djur
 • Fällfångst
 • Djurförsök

Källor

 1. EU-lagstiftning EUR-Lex. EU-rätten och tillhörande dokument: Fördrag. Sidan besökt 2016-08-24.
 2. EU-upplysningen Sveriges Riksdag. Sidan besökt 2016-08-24.
 3. The Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Veterinary EU Legislation: Animal Welfare. Sidan besökt 2016-08-24.
 4. European Commission. Animal welfare. Sidan besökt 2016-08-24.
 5. Wahlberg, B. Produktions- och slaktdjurs rättsposition med utgångspunkt i EU-lagstiftningen och EU-domstolens tolkningslinjer samt i individens ansvar över miljön. Artikeln ingår i doktorsavhandlingen Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande. Åbo Akademi 2011. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/73893/wahlberg_birgitta.pdf?sequence=4

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem