Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Lista över aktuell djurskyddslagstiftning i Europa

EU:s direktiv och förordningar

Djurförsök

Det nya djurförsöksdirektivet tillämpas från 2013. Det tidigare direktivet är från 1986. Det grundlade reglerna för djurförsök i medlemsländerna och innebar också att statistikföring över djurförsök skulle ske. Definitionen på djurförsök är dock snävare än den svenska, vilket innebär att alla djur som finns på en djurförsöksinstitution inte räknas med i statistiken. EU:s definition av djurförsök är ingrepp som tillfogar djuret märkbart lidande, ångest eller bestående skador. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. 

Kosmetikatester på djur

EU:s första beslut om att förbjuda kosmetikatester på djur och handel med djurtestad kosmetika fattades 1992 med brasklappen att alternativa metoder skulle finnas tillgängliga för att ersätta djurtesterna innan beslutet skulle träda i kraft. Förbudet befästes med 2003 års direktiv, som trädde i kraft stegvis. Förordning 1223/2009 ersatte direktivet 2013. Mer information om förbudet och dess begränsningar finns här

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter. 

Kemikalietestning: REACH 

EU har ett kemikalieförordning som kallas REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. Enligt den måste producenterna kunna dokumentera egenskaper hos de substanser de tillverkar, vilket kan leda till fler djurtester. Kemikalier som faller in under lagstiftningen ska godkännas av kemikaliemyndigheten, European Chemicals Agency. Om tillräckliga data inte föreligger för bedömning av hälsorisker för människor, kan djurförsök utföras. Det är obligatoriskt för alla företag att offentliggöra alla studier på kemikalien ifråga som har utförts eller det underlag som företaget har för sin bedömning av ämnets egenskaper. Djurförsök får inte upprepas av olika företag för samma ämne. För kemikalier i större volymer krävs ett godkännande av kemikaliemyndigheten innan experimentet startar. Under 45 dagar är ansökan offentlig och vem som helst kan yttra sig om förslaget och föreslå alternativ. REACH förordar användning av alternativa metoder om sådana testmetoder finns.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) [...]

Djur inom lantbruket

Inom EU finns minimikrav för hur djur inom lantbruket ska hållas och skötas. Mer information finns här

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur.

Hönor inom äggproduktion

Hönor får inte hållas i oinredda burar sedan  2012. Funktionskrav ska uppfyllas som ger hönorna tillgång till värprede, sittpinne och sandbad. Mer information finns här

Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns. 

Äggmärkning 

Alla ägg inom EU vara märkta med en kod som visar vilket land ägget kommer ifrån, vilken lantbrukare som producerat ägget och vilken produktionsmetod som använts. Först i koden finns en siffra som visar vilken produktionsmetod som använts:

0. Ekologiska ägg
1. Ägg från hönor med tillgång till utevistelse
2. Ägg från frigående hönor inomhus
3. Ägg från hönor i bur

Rådets förordning (EG) nr 1028/2006 av den 19 juni 2006 om handelsnormer för ägg.

Grisar

Det finns minimiregler för grisuppfödning som innebär att grisarna har litet större utrymme än tidigare, och ska ha större tillgång till dricksvatten och halm i boxarna. Sedan 2013 finns ett förbud mot att hålla dräktiga suggor i utrymmen där de inte kan vända sig. Det finns stora brister i efterlevnad av detta direktiv. Mer information finns här

Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning.

Kycklingar 

Det finns minimistandarder för hållandet av kycklingar som föds upp för att bli kött. Mer information finns här

Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar.

Kor, tjurar och kalvar

Det saknas särskild lagstiftning för mjölkkor och för nötdjur som hålls för köttproduktion. Det finns dock minimistandarder för dem i rådets allmänna direktiv om animalieproduktionens djur och ett särskilt skydd av kalvar i EU. Kalvar får inte hållas i enskilda bås eller utfordras med föda som orsakar blodbrist. Läs mer här.

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur.

Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar.

Slakt

Slaktlagstiftningen reviderades 2009. Slakt utan föregående bedövning är endast tillåten om det finns religiösa skäl. Det innebär att sådan slakt förekommer i de flesta medlemsländer. Sveriges djurskyddslag förbjuder dock slakt utan föregående bedövning. Detta gäller dock inte för vilda djur. Vid jakt och fiske är det vanligt att djur som ska bli livsmedel dödas utan bedövning, ofta i en mycket utdragen och plågsam process. Läs mer om slakt här.

Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

Djurtransporter

EU har gemensamma regler för hur levande djur får transporteras. De innefattar bland annat regler om transporttider, pauser och utfodring av djuren. Det är tillåtet att transportera de flesta vuxna djur i 28 timmar med en enda kort rast. Djurtransporter är en mycket omdebatterad fråga i EU. Parlamentet har tagit ställning för att transporttiden ska vara högst 8 timmar, men parlamentet är endast rådgivande i frågan, och medlemsländerna har inte kunnat enas om en ny maxtid. Läs mer här.

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem