Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Illustration av en lagbok som symboliserar frågor kring juridik

Juridik

För ett samhälle där djur har juridiska rättigheter.

Djurens Rätt tycker att djur har rätt till rättvisa och att deras intressen beaktas i en högre grad både i lagstiftningen och i rättsväsendet. Det innebär bland annat att djur ses som rättsliga subjekt inför lag och att ett oberoende organ har rätt att föra deras talan vid myndighet och domstol.

När ett myndighetsbeslut som rör djur fattas eller då brott begås mot djur finns det idag ingen som får företräda djuret eller föra dess talan vid en besvärsinstans eller domstol. Bland annat detta vill Djurens Rätt ändra på.

Djur är extra utsatta, eftersom de befinner sig i en beroendeställning både i rättslig bemärkelse och i praktiken. Djur har få möjligheter att protestera. Läget förvärras då djurskyddslagstiftningen är svag och om djurskyddskontrollerna inte leder till resultat eller om vanvård och djurplågeri ses med blida ögon av myndighet och/eller rättsväsendet. Många av fallen som berör djur framskrider tyvärr inte eller läggs ned vid myndighet och straffen för djurplågeri och vanvård är oftast milda eller uteblir helt.

Eftersom djur rättsligt bedömt ses som objekt och människans egendom betyder det att djurskyddslagstiftningens innehåll utgår från en människocentrerad syn på djur. Detta innebär bland annat att i ärenden som berör djur är det endast djurets ägare eller innehavare och myndighet som kan inta partsställning. Med andra ord har ingen utomstående i ett myndighets- eller domstolsärende talerätt å djurens vägnar. Därför bör någon – kanske de demokratiska djurrätts- och djurskyddsorganisationerna – få rätt att företräda djur vid besvärsinstans och domstolar. Dessutom behövs det personer inom rättsväsendet med kunskap om djur och de brott som begås mot djur, exempelvis specialutbildade poliser och åklagare. Likaledes behövs det sakkunskap om de myndighetsbeslut som fattas inom ramen av djurskyddskontrollen för att vid behov kunna föra talan och att driva djurens bästa vid förvaltningsdomstol.

 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem