Hoppa till huvudinnehåll
Min röst för minkarna

Min röst för minkarna

Över en miljon minkar föds upp och dödas på omkring 70 pälsdjursfarmer runt om i Sverige varje år. Detta trots att opinionsundersökningar visar att 8 av 10 svenskar är emot minkfarmning.

8 av 10 svenskar är emot pälsfarmning

Enligt upprepade opinionsundersökningar vill 8 av 10 svenskar förbjuda minkfarmningen. Motståndet ökade med 9 procentenheter mellan 2013 och 2014 och i 2015 års mätning ligger motståndet stabilt på totalt 78 procent. Motståndet mot minkfarmning är stark bland samtliga riksdagspartiers väljare.

Det finns inget folkligt stöd för Sveriges minkfarmning, det är dags för politikerna att agera. Trenden i Europa är att allt fler länder förbjuder pälsdjursfarmning. Bosnien-Hercegovina, Nederländerna, Kroatien, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike har redan gjort det. Det är dags för Sverige att visa att vi är ett föregångsland gällande djurskyddsfrågor.

Minkfarmning kan inte förenas med ett gott djurskydd

Teoretiskt är pälsdjursuppfödning lagligt i Sverige, men i praktiken strider det mot § 4 djurskyddslagen, som säger att djur ska kunna utöva sina naturliga beteenden. Minkar är rovdjur, och har därför ett starkt behov av att få utlopp för sitt jaktbeteende. Det är också en bidragande orsak till att miljöberikning i form av leksaker fungerar dåligt, eftersom minkarna tröttnar snabbt. Till skillnad från många andra djur i fångenskap är minkar inte anpassade att leva i grupp, då de är revirhävdande och lever solitärt i naturen.

Skärpta regler eller etiskt förbud?

En avveckling av pälsdjursfarmningen i Sverige kan ske på två sätt i dagsläget.

  1. Det ena handlar om att införa ett etiskt förbud mot att föda upp djur för deras päls.
  2. Det andra handlar om att skärpa lagstiftningen för hållningen av minkar så att det i praktiken blir omöjligt att behålla lönsamhet i verksamheten. Skärpta regler för att hålla rävar och chinchillor har redan införts och därför finns inga farmer med de djuren kvar i Sverige.

Djurens Rätt förespråkar självklart det första alternativet, eftersom vi anser att det är djupt oetiskt att föda upp djur i små burar för att flå dem på deras päls. Men vi välkomnar såklart även en starkare lagstiftning som gör att minkfarmerna stängs.

Här hittar du fler vanliga frågor och svar om pälsfarmning i Sverige

Vanliga frågor

Har inte Sverige ett av världens bästa djurskydd?

Enligt Animal Protection Index, som jämför 50 länder runt om i världen, kommer Sverige inte ens i topp tre av länder med bäst djurskydd i Europa (1). I rankingen dras betyget ner bland annat för att vi fortfarande har minkfarmning i landet, något som många andra länder redan förbjudit eller avvecklat genom striktare regler.

Källa

1. Animal Protection Index - Sweden (hämtat 2016-03-01)
http://api.worldanimalprotection.org/country/sweden

Länk till svaret

Är det inte oansvarigt att avveckla en näring som skapar jobb?

En avveckling ska givetvis ske ansvarsfullt. När en avveckling av pälsdjursfarmning sker i ett land görs det normalt under en utfasningsperiod. En avveckling av farmerna ska ske med hänsyn till det mindre antal personer som i dag livnär sig på någon av de 70 minkfarmerna som ännu finns kvar i Sverige. Mot bakgrund av internationella erfarenheter vet vi med säkerhet att en omställning kan ske utan att riskera arbetstillfällen.

Länk till svaret

Är inte päls ett naturligt och miljövänligt material?

Nej, tvärtom faktiskt. Från det att minken föds tills dess att kappan slängs är pälsindustrin ett miljöhot (1).

1. Minkfarmerna förorenar
En rapport från länsstyrelsen i Blekinge visar att: "Troligt är att minkbranschen har bidragit till många förorenade områden med höga risker för både människor och miljön" (2). I grannlandet Finland är pälsindustrin ansvarig för utsläpp av 430 ton kväve och 45 ton fosfor i naturen varje år som kommer från djurens avföring (3).

2. Päls är energikrävande
Redan 1979 visade en studie att päls är 15 gånger mer energikrävande än fuskpäls (4).

3. Päls behandlas kraftigt med kemikalier
För att förhindra djurens skinn från att ruttna så behandlas päls kraftigt med kemikalier. Pälsplagg har visat sig innehålla farliga och cancerframkallande kemikalier, hormonstörande ämnen och allergener (5).

4. Andra material är mer miljövänliga
Det är uppenbart att päls är det minst föredragna materialet med hänsyn till miljön. Effekterna av produktion av minkpäls jämfördes med textilier på 18 olika miljöområden som klimatpåverkan, övergödning och giftiga utsläpp. För 17 av de 18 frågorna, var päls avsevärt mer skadligt än andra typer av material. Effekterna på klimatpåverkan är inte bara hög i jämförelse med textilier, överlag är det inte många råvaror som får så höga siffror per producerat kilogram som päls (6).

En oberoende studie på farmer i Belgien och Nederländerna fann att päls är mycket mer skadligt för miljön än textilier (7). En jämförelse mellan minkpäls och fuskpäls visade att en minkpäls har större inverkan på den totala miljön än för fem fuskpälsar tillsammans (8).

Källor

1. Giftig päls: pälsproduktionens påverkan på miljön och riskerna för människors hälsa (2009)
2. Länsstyrelsen Blekinge (2013) "Pälsdjursfarmer i Blekinge – förorenade områden" www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/r...
3. Suomen Ympäristökeskus 2010, http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesistojen_ravinnekuorm...
4. Smith, G.H. (1979)"Energy study of real vs. Synthetic furs." Fund for animals, Michigan.
5. a. Krautter, M (2011) Poison in fur-Report II. Questionable Chemicals in Fur Products. EcoAid p.41
b. Anima (2015) Kemisk pels. http://filer.anima.dk/pdf/kemiskpels_web.pdf
c. LAV Press release 26 February 2015 "Toxic and carcinogenic fur in baby clothing" http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/CS_26...
6. Bijleveld et al. (2011) The environmental impact of the mink fur production. CE Delft report
7. "Environmental Impact of Mink Farm Production" (2011) gaia.be/nl/gaia-bibliotheek/rapport/environmental-impact-mink-fur-production, djurensratt.se/sites/default/files/giftigpals.pdf
8. Bijleveld, M (2013) Natural mink fur and faux fur products, an environmental comparison. CE Delft p.6

Länk till svaret

Räcker inte de nya föreskrifterna från jordbruksverket?

Jordbruksverket införde 2013 nya regler om miljöberikning för minkar där det står att "minkar ska ha tillgång till olika föremål som stimulerar djuren till lek, tuggning, utforskning och fysisk aktivitet" (1). Med "föremål" menas "rör, bollar, grenar, springhjul, vattenbad eller liknande" (2). Vattenbad anses här alltså vara av samma vikt som leksaker - men i praktiken har det här lett till att minkarna fått en pinne och en golfboll i buren. Detta beror förstås på att det är mer kostsamt att installera ett vattenbad än att lägga en boll i buren.

Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att minkar skulle få sitt naturliga beteende tillgodosett av att leka med grenar eller bollar. Forskning har visat att minkar som får välja mellan olika typer av berikning är beredda att jobba hårt för att få tillgång till simvatten. Detta är också den berikning som många gånger har bäst effekt på beteendestörningar. Läs mer om simvatten i vår faktabas.

Värt att notera är även att förändringarna inte är på initiativ av branschen, utan är krav från Jordbruksverket (3). Länsstyrelsens inspektioner under 2014 visade dessutom att fyra minkfarmer inte uppfyll de måttbestämmelser som finns och en minkfarm hade inte infört de etageburar som de nya föreskrifterna kräver.

I samband med de nya föreskrifterna som trädde i kraft 2012 var Djurens Rätt dessutom kritisk till att dessa små förändringar skulle leda till att minkfarmerna skulle börja leva upp till djurskyddslagen som ger djur rätt att bete sig naturligt.

Källor

1. SJVFS 2013:16, 9 § (2 kap. Särskilda bestämmelser för minkar, s90)
https://www.jordbruksverket.se/download/18.425b011913efa70e20e30e6/1370867580505/2013-016.pdf
2. SJVFS 2013:16 - (Allmänna råd 2 kap 9§ s10):
http://www.jordbruksverket.se/download/18.425b011913efa70e20e30e6/1370867580505/2013-016.pdf
3. Nya föreskrifter för ökad minkvälfärd, Jordbruksverket http://news.cision.com/se/jordbruksverket/r/nya-foreskrifter-for-okad-minkvalfard,c9267477

Länk till svaret

Minkfarmning har väl en lång tradition i Sverige? Har inte ständiga förbättringar har gjorts?

Minkfarmning har funnits i Sverige sedan slutet av 1920-talet. Det är alltså en relativt ny industri för sentida lyxprodukter.
Pälsdjursfarmning importerades till Norden från Nordamerika och från början hölls djuren i större inhägnader där de kunde gräva i marken. Senare började trägolv användas för att sedan övergå tillgallerburar, likt de som används idag. De "moderniserade" bursystemen har varit kontroversiella, till och med bland farmarna själva. I gamla tidningar från pälsindustrin skriver de om burar som är flera gånger större än de som används idag, de benämns då som "väldigt små". Industrin har valt det mest ekonomiskt lönsamma systemet där flest antal djur kan födas upp till minsta möjliga kostnad (1). Att påstå att ständiga förbättringar gjorts är därför tämligen missvisande.

Källa

1. Turkistalous 1938/7 & 1938/11 in "Turkistaloudellinen tietolähde – Kirjoituksia Turkistalous-lehdestävuosilta 1929–2008", eds. Maj-Britt Johansson & Leena Klemettilä, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto, Vantaa.

Länk till svaret
Fler frågor och svar

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem