Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Fördjupningsmaterial om djurförsök

Här hittar du fördjupningsmaterial kring djurförsök som till exempel rapporter, lagar och undersökningar.

Andra sidor hos Djurens Rätt

Djurens Rätts rapporter

Alternativ till djurförsök

 • Stiftelsen Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som arbetar för att djurförsök ska ersättas. Arbetet bedrivs dels genom att stödja forskning och dels genom utbildning, information och politisk påverkan.
 • Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscenter för att samordna och främja tillämpningen av alternativa metoder till djurförsök enligt 3R. På deras webb finns information bland annat om 3R, om djurskyddsorgan, nyheter om 3R (med möjlighet att prenumerera på sådana nyheter), länkar till EU-organisationer, 3R-organisationer och flera andra.
 • Europeiska Unionens Referenslaboratorium för alternativ till djurförsök (EURL-ECVAM) validerar framtagna alternativa metoder till djurförsök. EURL-ECVAM främjar också utveckling och spridning av alternativa metoder och tillvägagångssätt, deras tillämpning inom industrin och deras godkännande av tillsynsmyndigheter. EURL-ECVAM är en organisation inom EU.
 • European Union Networks of Laboratories for Validation of Alternative Methods (EU-NETVAL) uppdrag är att stödja EURL-ECVAM i deras arbete med att validera alternativa metoder till djurförsök. Det är ett nätverk för laboratorier i EU.

Djurskyddslagstiftning

EU-lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/61/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Direktivet är inarbetat i den svenska djurskyddslagstiftningen. Direktivet ska tillämpas sedan januari 2013. Det tidigare direktivet är från 1986. Det grundlade reglerna för djurförsök i medlemsländerna och innebar också att statistikföring över djurförsök skulle ske. Definitionen för djurförsök är dock snävare än den svenska, vilket innebär att alla djur som används i djurförsök inte räknas med i statistiken. Enligt EU:s definition är det djurförsök då djur utsätts för någon form av ingrepp i forskningssyfte. Med ingrepp menar man injektion, operativt ingrepp eller annat som kan orsaka smärta, lidande, ångest eller bestående skada. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök, inte om eller vilket lidande det orsakar.
 • REACH. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Enligt REACH måste producenterna kunna dokumentera egenskaper hos de substanser de tillverkar, vilket kan leda till fler djurtester. Kemikalier som faller in under lagstiftningen ska godkännas av kemikaliemyndigheten, European Chemicals Agency. Om tillräckliga data inte föreligger för bedömning av hälsorisker för människor kan djurförsök utföras. Det är obligatoriskt för alla företag att offentliggöra alla studier på kemikalien ifråga som har utförts eller det underlag som företaget har för sin bedömning av ämnets egenskaper. Djurförsök får inte upprepas av olika företag för samma ämne. För kemikalier i större volymer krävs ett godkännande av kemikaliemyndigheten innan experimentet startar. Under 45 dagar är ansökan offentlig och vem som helst kan yttra sig om förslaget och föreslå alternativ. REACH förordar användning av alternativa metoder om sådana testmetoder finns.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2209 om kosmetiska produkter.

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webb, underrubrik "Djur - Försöksdjur", finns information om bland annat definitioner för djurförsök, vilka tillstånd som krävs, om djurförsöksetisk prövning, statistik över antalet använda djur i försök åren 2006-2012, 2014-2018 och länkar till lagstiftning.

Numera publiceras statistik över antalet djur som används i djurförsök i EU även i EU:s databas ALURES.

Offentliga utredningar

JO-beslut

Justitieombudsmannen (JO). Tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder, diarienummer 5192-2009, beslut 2010-10-19.

Beslutet i korthet: "Vid handläggningen i tre djurförsöksetiska nämnder har ledamöter i varierande grad tillåtits delta även när de är jäviga. Detta strider mot förvaltningslagen. Nämnderna har därför kritiserats. I anledning av vissa argument som anförts till stöd för de rutiner som tillämpats framhålls i beslutet att jävsreglerna inte kan sättas åt sidan med åberopande av effektivitetsskäl".

Djurförsök i Europa

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem