Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Vi arbetar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte är i djurindividens intresse. Så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras.

Djurförsök innebär att djur utsätts för lidande

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök, men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Detta innebär inte att vi är emot vetenskaplig eller medicinsk utveckling. Det finns idag alternativ som har ersatt vissa djurförsök. Tyvärr saknas alternativ för att ersätta alla former av djurförsök. En viktig orsak är att det inte satsas tillräckligt på att ta fram djurfria metoder. Att det saknas alternativ till djurförsök innebär inte att människan har rätt att använda djuren i försök. Djur är inte försöksobjekt!

Djurens Rätts förslag om övergång till djurfri forskning

EU antog år 2010 direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, som ska tillämpas sedan januari 2013. Direktivet är inarbetat i den svenska djurskyddslagstiftningen. Direktivets mål är att ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det.

Nederländerna har utarbetat en plan som har som mål att till 2025 fasa ut flera av de djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). Enligt planen ska de också utarbeta 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.

Enligt direktivets artikel 47.1 ska medlemsstaterna bidra till utveckling och validering av alternativa metoder. I Sverige satsar staten 13 miljoner kronor årligen för utveckling av alternativa metoder. År 2017 räckte de pengarna till att bevilja bidrag till sex forskningsprojekt, av de 48 som ansökte. För de projekt som får anslag är det viktiga pengar, men summan att fördela är otillräcklig. Sverige bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning, men om det ska vara möjligt måste det satsas mycket mer på det arbetet.

Sveriges 3R-center (S3RC) invigdes i november 2017. S3RC arbetar för ökad djurvälfärd och för att färre djur ska användas i försök. S3RC har i uppdrag att underlätta och samordna arbetet med att ersätta djurförsök med andra metoder (replace), minska antalet djur i försök (reduce) och förfina i betydelsen minska lidandet och förbättra välfärden för de djur som används (refine), men utvecklar inte själva alternativa metoder. S3RC är finansierat med anslag från regeringen med 15 miljoner kronor per år i fyra år, 2017-2020. Därefter finns det inte någon finansiering. Det är viktigt att S3RC är finansierat också efter 2020 och att det är med ett anslag särskilt avsatt för det.

Djurens Rätts förlag:
- Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfri forskning och handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.
- Statens anslag för utveckling av alternativa metoder ska i ett första steg ökas från 13 miljoner kronor till 130 miljoner kronor per år.
- Sveriges 3R-center ska finansieras fullt ut också efter 2020 och det med ett anslag avsatt särskilt för denna verksamhet.

Djurens Rätts förslag om djurförsöksetiska nämnder

De regionala djurförsöksetiska nämnderna har haft sin nuvarande sammansättning sedan 1989. Sedan dess har djurskyddslagstiftningen ändrats flera gånger. Även EU-direktivet har ändrats, med bland annat tydligare mål och syften.

Nämndernas beslut kan överklagas enbart av sökanden/försöksledaren. Därför kan det inte vidtas åtgärder då nämnder beslutar om etiskt godkännande utifrån bristfälligt underlag och/eller då det finns anledning att ifrågasätta om beslut är i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Djurförsök utförs och kommer att utföras lång tid framöver, därför är de djurförsöksetiska nämnder som beslutar om etiskt godkännande av djurförsök viktiga. Men de har inte en sammansättning och förutsättningar i övrigt som är sådana att de på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt kan besluta enligt djurskyddslagstiftningen. Djurens Rätt anser att det snarast behöver göras en förutsättningslös översyn av de regionala djurförsöksetiska nämndernas sammansättning och förutsättningar i övrigt.

Djurens Rätts förslag:
- Nämnderna ska ha ledamöter som, i förhållande till ansökningar som prövas, har oberoende veterinärmedicinsk kompetens, etologisk kompetens och kompetens om 3R.
- Prövningen ska organiseras på sätt som minskar risken för att egenintresse och kollegialitet inverkar på resultatet av prövningen.
- Nämnderna ska ha verktyg som behövs för prövningen, som checklistor för olika typer av försök.
- Nämnderna ska ha möjlighet att kontrollera om förutsättningarna i 7 kap 1 § är uppfyllda, alltså om 3R.
- Nämnderna ska ha verktyg för genomförande av den skade/nyttoanalys som ska göras innan beslut tas om ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.
- Nämnderna ska ha handläggare som bistår.
- Nämndernas beslut ska vara möjligt att överklaga, inte bara av sökanden.

 

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2012 användes 720 572 djur i djurförsök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 4 552 616 fiskar. Jordbruksverket har inte redovisat statistik för åren efter 2012.

Åren 2008-2012 har det i Sverige varje år börjats försök på i genomsnitt 
969 000 djur. I det antalet är inte medräknat provfiske, vilket de åren omfattande i genomsnitt 6 180 425 fiskar varje år. 

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. De djuren redovisas i statistiken enbart det första året de används. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som för första gången använts i försök.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det ändamålet som är avgörande för om det definieras som djurförsök. Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

  • vetenskaplig forskning
  • sjukdomsdiagnos
  • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
  • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande
  • andra jämförliga ändamål;
    då djur med förändrad arvsmassa framställs, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem