Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djuren och rättssystemet

När ett myndighetsbeslut som rör djur fattas eller då brott begås mot djur finns det idag ingen som får företräda djuret eller föra dess talan vid en besvärsinstans eller domstol. Detta vill Djurens Rätt ändra på.

Djur betraktas som objekt

Rättsligt sett ses djur som objekt och som människans egendom. Detta innebär att i ärenden som berör djur är det endast djurets ägare och myndigheter som kan uttala sig. Ingen utomstående har så kallad talerätt å djurens vägnar. Djurens Rätt anser att någon – förslagsvis de demokratiska djurrätts- och djurskyddsorganisationerna – bör få rätt att företräda djur vid besvärsinstans och domstolar. När det t.ex. gäller djur som används i djurförsök så har ansökande forskare möjlighet att överklaga myndighetsbeslut som drabbar forskarna negativt(1). Någon motsvarande möjlighet finns inte för de beslut som drabbar djuren negativt.

Även i allmänna domstolsförhandlingar saknas det personer som kan företräda djuren. Djur har inte rätt till s.k. målsägarbiträden, d.v.s. jurister som finns på plats i domstolen för att föra deras talan och bevaka deras intressen. Så är fallet t.ex. då det gäller barn. Djur kan inte heller få del av medel ur brottsofferfonden, det vill säga pengar som kan gå till rehabiliteringen av dem och till att de ska få leva goda liv. Detta är ytterligare ett bevis för att djur har en svag rättslig position idag.

Samhällets låga värdering av djur bidrar även till att straff för exempelvis djurplågeribrott generellt är milda. Många gånger är de brott som sker mot djur så komplicerade att de bäst handläggs av åklagare som har specialutbildning på området. Ett system med sådana åklagare skulle också föra med sig att frågor som rör brott mot djur uppvärderades i samhället.

Under 2022 infördes skärpta straff för brott mot djur genom införande av ett grovt djurplågeribrott.(2) Detta är något som Djurens Rätt arbetat för under lång tid. Länsstyrelsernas skyldighet att anmäla brott som de upptäcker förtydligades också i lagstiftningen.(3)

Källor

  1. Förvaltningslag (1986:223)
  2. 16 kap. 13 § 2st Brottsbalk (1962:700).
  3. 8 kap. 5 § djurskyddslag (2018:1192)

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem