Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

EU-lagstiftning

Djur erkänns som kännande varelser i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ändå finns det mycket att önska när det gäller djurens rättsliga skydd inom EU. Det finns specifika EU-reglerna för djurskydd i olika förordningar, direktiv och beslut, som alla är bindande rättsakter. Läs mer om detta här!

Samarbetet inom EU bygger på ett antal avtal, kallade fördrag, som medlemsländerna slutit sinsemellan. För att EU ska kunna anta lagstiftning på ett visst område måste det finnas rättslig grund för detta i fördragen.(1,2) Mycket av EU-samarbetet går ut på att underlätta handel mellan medlemsländerna.(2) 

Frågan om djurskydd har fått en mer framträdande position i EU genom Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I fördragets artikel 13 konstateras att djur är kännande varelser. Där står också att EU och medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymdteknik utformas och genomförs.(1) Fördraget utökar parlamentets inflytande över ny lagstiftning som rör djurskydd, vilket i sin tur ökar medborgarnas möjligheter att påverka.(2)

De viktigaste EU-reglerna för djurskydd finns i olika förordningar, direktiv och beslut, som alla är bindande rättsakter.(2) Skillnaden mellan dessa är att:

 • En förordning gäller direkt och exakt som den är skriven i hela EU. Så fort en förordning har trätt i kraft gäller den därmed som lag i Sverige.
 • Ett direktiv ställer upp vissa krav som den nationella lagstiftningen ska följa, men det är upp till medlemsländerna att utforma reglerna i detalj.
 • Ett beslut är bindande för dem det gäller, och de eller den det riktar sig till måste anges.

Om de nationella reglerna och EU-reglerna motsäger varandra inom ett område är det EU-reglerna som har företräde och ska användas.(2) EG-domstolen, kommissionen och medlemsländers myndigheter har stort ansvar för att säkerställa att EU-rätten följs.(6) Medlemsländers olika myndigheter ska se till att reglerna följs i medlemslandet. Om ett medlemsland inte följer EU-rätten eller fattar beslut som strider mot den kan Europeiska kommissionen ta landet till EU-domstolen.(2)

Djurskyddslagstiftningen inom EU berör bland annat följande områden(1,4,5):

 • Djurhållning, främst gällande djur inom lantbruket
 • Djurtransporter
 • Slakt och avlivning av djur
 • Handel med djur eller produkter från djur
 • Fällfångst
 • Djurförsök

Under de kommande åren ska EU genomföra en översyn av den europeiska djurskyddslagstiftningen.(7)  I början av 2022 avslutades ett så kallat samråd där medborgare och organisationer fick lämna synpunkter på arbetet. Totalt inkom 59286 bidrag varav 4400 från Sverige.(8) 

En av EUs största utgiftspost är de många olika bidragen till lantbruket.(3) Hur dessa bidrag fördelas får stor betydelse för utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Djurens Rätt vill rikta om bidragen som idag går till högintensiv djuruppfödning och till köttindustrin till att istället stötta produktionen och finansiera utvecklingen av växtbaserad mat inom EU. 

Källor

 1. EU-lagstiftning EUR-Lex. EU-rätten och tillhörande dokument: Fördrag.  
 2. EU-upplysningen Sveriges Riksdag. 
 3. Europeiska unionens hemsida, EUs budget (sidan sökt 2021-01-20)
 4. The Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Veterinary EU Legislation:  Animal Welfare.  
 5. European Commission. Animal welfare. Sidan besökt 2017-11-02.
 6. Wahlberg, B. (2011) Produktions- och slaktdjurs rättsposition med utgångspunkt i EU-lagstiftningen och EU-domstolens tolkningslinjer samt i individens ansvar över miljön. Doktorsavhandling: Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande. Åbo Akademi.
 7. Europeiska unionens hemsida, Initiativ om djurskydd – översyn av EU-lagstiftningen (Sidan sökt 2022-01-24).
 8. Europeiska unionens hemsida, Samråd om djurskydd – översyn av EU-lagstiftningen, (sidan sökt 2022-01-24).

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem