Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Granskning av partiernas politik 2018-2022

Inför valet 2018 ställde Djurens Rätt ett tiotal frågor till partierna om deras djurpolitik. Vi har följt upp enkätsvaren och kartlagt partiernas agerande i djurpolitiska frågor i riksdagen under mandatperioden 2018-2022.

Uppföljningen av enkätsvaren kompletteras med en bedömning av partiernas agerande i andra aktuella djurpolitiska frågor under mandatperioden. Mer information om hur undersökningen genomfördes och poängsattes finns här.

Sammanfattning

I det här stycket sammanfattas det viktigaste gällande riksdagspartiernas agerande under mandatperioden. Varje fråga redovisas sedan mer i detalj i kommande stycken. Enskilda ledamöter från olika partier kan utöver det som täcks av granskningen ha agerat inom de olika frågorna.

Samtliga riksdagspartier har agerat för minskad användning av djurförsök, om än i olika utsträckning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering, i budgetsamarbete med Liberalerna och Centerpartiet, gett fortsatt finansiering till 3R-centret som ska främja och samordna alternativ till djurförsök, med 15 miljoner kronor årligen.

Trots stort folkligt stöd för ett förbud mot att hålla hönor i burar är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som aktivt drivit frågan i riksdagen. Samtliga partier har ställt sig bakom ett burförbud på EU-nivå, men där ligger ännu inga konkreta lagförslag på bordet.

Även frågan om en avveckling av pälsdjursfarmning har stort stöd hos befolkningen. Frågan var livligt debatterad under den här mandatperioden, på grund av smittspridningen av covid-19 på farmerna och det efterföljande avelsförbudet som sedan hävdes. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som drivit frågan om minskad köttkonsumtion mest. Vänsterpartiet vill se konkreta mål för minskad köttkonsumtion och höjda budgetanslag för förädling av växtbaserade proteiner. Miljöpartiet vill se en klimatskatt på livsmedel och antibiotikaskatt på kött. Liberalerna har verkat för att Sverige ska driva på för europeiska produktpass där bland annat klimatpåverkan från produkterna, däribland visst kött, ska framgå. Regeringen S och MP tog, i samarbete med L och C, ett initiativ för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor. Samtidigt har särskilt på senare tid den Socialdemokratiska regeringen gett stora pengar i statligt stöd till djurfabriker.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har drivit på för ett stopp för några av de mest plågsamma bedövningsmetoderna vid slakt. Övriga partier har främst fokuserat på utredning och forskning på området.

För att stärka djurskyddet föreslog regeringen, under den tid januariavtalet gällde, att det skulle införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken, med en straffskala i form av fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Samtliga övriga partier stöttade propositionen. Detta är en fråga Djurens Rätt drivit i många år och som nu glädjande nog gick i mål.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet la i regering fram en proposition om obligatorisk märkning och registrering av katter, något som Djurens Rätt arbetat för i många år. Av de övriga partierna röstade Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna för obligatorisk märkning, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet röstade emot förslaget. 

Idag sker obligatorisk förprövning av nya djurstallar för att säkerställa att alla djurskyddskrav uppfylls. Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har motionerat om förprövning av djurstallar, vilket har lett till att riksdagen ställer sig bakom slopad förprövning av djurstallar efter stöd från Liberalerna och Moderaterna.

Genomgång av de olika frågorna

Ersätta djurförsök 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering, i budgetsamarbete med Liberalerna och Centerpartiet, gett fortsatt finansiering till 3R-centret som ska främja och samordna alternativ till djurförsök, med 15 miljoner kronor årligen fram till och med år 2023. Detta är ett beslut som alla övriga partier därefter står bakom. 3R står för replace, reduce och refine. Regeringens forskningsproposition innehåller nytt kapitel om djurfri forskning.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och i viss mån Kristdemokraterna har motionerat om att ersätta djurförsök, vanligen med utgångspunkt i förslag om strategier. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna har även föreslagit ökade statliga anslag för djurfri forskning. Vänsterpartiet och Moderaterna budgeterade också för ökat anslag i reservationen till forskningspropositionen. 

Avveckling av pälsdjursfarmning

I partienkäten 2018 svarade bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de var beredda att stödja en avveckling av pälsdjursfarmning. Sedan dess har Liberalerna bytt linje i frågan och har motionerat om en avveckling av minkfarmning. Beslutet togs av riksdagsgruppen och det gäller sedan dess som partiets linje. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har båda verkat för en avveckling i motioner och klargjort sin ståndpunkt i samband med åtgärderna för att begränsa smittspridning av coronaviruset på minkfarmer. Vänsterpartiet har även lyft frågan om ett förbud i interpellationer medan Miljöpartiet skrivit debattartiklar på ämnet för att klargöra sin ingång i regeringssamarbetet. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har alla haft uppe frågan på sina kongresser. Endast hos Socialdemokraterna gick frågan till omröstning (under kongressen 2021) och röstades då ned med viss men inte överväldigande marginal. Sverigedemokraterna har motionerat för en sammanställning av forskning om minkar i fångenskap och utvärdering av nuvarande regler.

Minskad köttkonsumtion

I partienkäten 2018 var det bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tydligt svarade att de planerade att verka för minskad köttkonsumtion. 

Det är också dessa partier som drivit denna fråga mest, Vänsterpartiet genom motioner i riksdagen om konkreta mål för minskad köttkonsumtion och genom att motionera om höjda budgetanslag för förädling av växtbaserade proteiner i Sverige. Inför partiets kongress kom dock inget med om minskad köttkonsumtion till valplattformen och inför kongressen meddelade partiledningen att ansvaret inte ska ligga på individen att förändra sitt beteende.

I Miljöpartiet var frågan om köttskatt och skarpa mål för minskad köttkonsumtion uppe under kongressen 2021. Partiet landade då i att inte driva dessa frågor så hårt. Generella skrivningar om minskad köttkonsumtion finns i Miljöpartiets djurpolitiska program samt i en motion. Miljöpartiet vill se en klimatskatt på livsmedel och antibiotikaskatt på kött. Konkret har de drivit frågan om en skatt på kött där antibiotika har överanvänts i djurhållningen. 

Liberalerna arbetar för förbättrad information till konsumenterna om djurhållning, transporter, slakt och köttets klimatpåverkan. Liberalerna har under mandatperioden verkat för att Sverige ska driva på för europeiska produktpass där bland annat klimatpåverkan från produkterna, däribland visst kött, ska framgå.

Socialdemokraterna svarade i partienkäten 2018 att de hade för avsikt att stötta åtgärder som offentlig upphandling av mer vegetarisk mat, för att öka bredd och utbud av vegetarisk mat i offentlig verksamhet och pekade på att de genom Livsmedelsstrategin uppmuntrar hållbara alternativ och fler vegetariska alternativ på till exempel skolor. Detta har varit svårt att spåra till konkreta politiska åtgärder. Inom ramen för överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna gavs Livsmedelsverket i uppdrag att genom sitt Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg verka för en fortsatt utveckling av offentliga måltider med syfte att främja hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor. Övriga partier har inte agerat i frågan.

Rätt till utevistelse

I partienkäten 2018 var det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som svarade att de planerade att verka för detta. De har också drivit frågan, liksom Liberalerna, i motioner i riksdagen.

Djurskyddsmyndighet

I partienkäten 2018 var det bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tydligt svarade att de planerade att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd. Miljöpartiet har sedan tidigare ett kongressbeslut om inrättandet av en ny djurskyddsmyndighet, och har under den här mandatperioden motionerat om detta samt lyft frågan i en debattartikel.

Sverigedemokraterna, som i valenkäten svarade nej på frågan om djurskyddsmyndighet, har under den här mandatperioden motionerat om införandet av en djurombudsman.

Plågsamma bedövningmetoder vid slakt

Djurens Rätt ser att den plågsamma koldioxidbedövningen vid slakt av grisar och fiskar och elbadsbedövningen som används vid slakt av kycklingar och hönor snarast behöver ersättas med bättre metoder, och har tittat lite extra på hur partierna har agerat gällande detta under mandatperioden. Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott debatterade koldioxidbedövning utifrån ett antal motioner som lagts under 2020 och landade i att de ansåg det tillräckligt att det pågick forskning på området och att EU-kommissionen beslutat att investera i ytterligare forskning. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och föreslog istället att en sluttid för användningen av koldioxidbedövning skulle sättas. Riksdagen följde utskottets rekommendation och beslutade inte om några ytterligare åtgärder.

Under tiden Januariavtalet gällde gavs Jordbruksverket genom regleringsbrevet för 2021 i uppgift att följa utvecklingen vad gäller forskning om och analysera möjligheten till användning av alternativa metoder till koldioxidbedövning vid slakt. Vänsterpartiets djurpolitiska talesperson har ställt en skriftlig fråga till ministern om slutdatum för koldioxidbedövning vid slakt av grisar. Vänsterpartiet har drivit på för stopp av koldioxidbedövning vid slakt av grisar och fiskar genom förslag i sin övergripande motion om djurvälfärd. Miljöpartiet har på motsvarande sätt drivit frågan, och även inkluderat ett stopp för elbadsbedövning av fåglar i flera motioner.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har i motioner efterfrågat utredning respektive forskning gällande alternativa metoder till koldioxid vid slakt av grisar. 

Förbud mot burar inom äggindustrin

Frågan om ett förbud mot att hålla hönor i burar har drivits av Vänsterpartiet och Miljöpartiet genom förslag i sina övergripande motioner om djurvälfärd. Vänsterpartiets djurpolitiska talesperson har även ställt en interpellation till ansvarig minister om det fanns några avsikter att agera för att fasa ut burarna. Övriga partier har ställt sig bakom förslaget i EU-parlamentet att förbjuda burar och många vill se ett snabbt genomförande där, men det ligger utanför denna gransknings ramar.

Strängare straff och ny brottsrubricering för grovt djurplågeribrott

Straffskalan för djurplågeri har hittills sträckt sig från böter till fängelse i högst två år. För att stärka djurskyddet föreslog regeringen, under den tid Januariavtalet gällde, att det skulle införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken, med en straffskala i form av fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om ett djurplågeribrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, om den har omfattat ett större antal djur eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Samtliga övriga partier stöttade propositionen. Sverigedemokraterna har motionerat om frågan återkommande och ville även bland annat ha ett strängare lägsta straff. De har samtidigt drivit frågor om en samlad djurskyddsbalk och djurskyddspolis på nationell nivå. Även Moderaterna har motionerat om att införa ett grovt djurplågeribrott för de allvarligaste typerna av djurplågeri.

Obligatorisk märkning och registrering av katter

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering lagt fram en proposition om obligatorisk märkning och registrering av katter. 

Av de övriga partierna röstade Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna för obligatorisk märkning, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet röstade emot förslaget. Vänsterpartiets djurpolitiska talesperson har tidigare under mandatperioden även ställt en skriftlig fråga på temat och Sverigedemokraterna har lagt förslag i en motion.

Andra initiativ från partierna för förbättrat djurskydd

I det här avsnittet tar vi upp andra frågor som partierna drivit som påverkar djurvälfärden. I de flesta fall handlar det om positiv påverkan, förutom de som samlats under rubriken “Initiativ som kan ha negativ effekt på djur” nedan. 

Flera partier har lagt djurskyddsmotioner, varav de från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är mest omfattande. Djurskyddsmotionerna innehåller många förslag för ett stärkt djurskydd vilket gör att allt inte tas upp här. Miljöpartiet har därtill ett uttalat djurpolitiskt program, vilket de är först bland riksdagspartierna att ha.

Socialdemokraternas talesperson i djurfrågor har motionerat om hållbarhetsmärkning av livsmedel, inklusive djurskydd. Kristdemokraterna har i riksdagen ställt frågor om hundsmuggling.

 

Liberalerna har i riksdagen lagt motioner som rör:

 • Djurtransporter
 • Åtgärder mot illegal jakt
 • Antibiotikabehandling
 • Åtgärder mot spridning av sjukdomar hos grisar

 

Centerpartiet har i riksdagen motionerat om att Sverige ska agera på ett flertal områden som rör djurvälfärd på EU- och/eller global nivå, bland annat antibiotikaresistens, djurtransporter, effektivare kontroller och kraftigare sanktioner för EU-länder som bryter mot regelverket för djurskydd, en generell och stark djurskyddslagstiftning på EU-nivå. Centerpartiet har även motionerat om: 

 • Veterinär service i hela landet
 • Tydligare krav gällande djurskydd och miljöhänsyn i offentlig upphandling
 • Att skydda djur från onödigt genom köplagen istället för konsumentköplagen
 • Ny teknik och digitalisering på slakterier för att minska risken att djur utsätts för onödigt lidande
 • Smuggling av sällskapsdjur
 • Likvärdig djurskyddskontroll och tillämpning av djurskyddslagen runt om i landet

 

Moderaterna har ställt frågor eller motionerat om:

 • Åtgärder för att förbättra djurskyddet i Kina
 • Brist på veterinärer
 • Hundsmuggling
 • Kameraövervakning, oanmälda kontroller och djurskydd på slakterier
 • Skydd av djur vid försäljning och under konsumentköplagen
 • Familjedjur i våldsamma relationer
 • Kontroll av djur på cirkus
 • Djurskydd vid upphandling
 • Märkning för kött från djur som slaktats utan bedövning

 

Vänsterpartiet har även ställt frågor eller motionerat om:

 • Förbud mot vilda djur på cirkus alternativt en positiv lista över vilka djur som tillåts
 • Att Sverige ska gå före i EU med mer ambitiösa bestämmelser för djurskydd 
 • En FN-deklaration för djurvälfärd ska kunna antas
 • Djurtransporter 
 • Missförhållanden och djurskyddsproblem i kycklingindustrin

 

Sverigedemokraterna har även ställt frågor eller motionerat om:

 • Åtgärder mot hundsmuggling
 • Åtgärder mot missförhållanden på slakterier
 • Att höja nivån på djurskyddet inom Sverige men samtidigt värna svenska matproducenters konkurrenskraft på den internationella marknaden
 • Kameraövervakning på slakterier
 • Märkning för kött från djur som slaktats utan bedövning
 • Positiv lista för familjedjur
 • Inga vilda djur på cirkus
 • Utökat rättskydd för djur
 • Förtydligande av förbud mot att överge familjedjur
 • Förbud mot obedövad slakt
 • Deklaration om djurvälfärd
   

Miljöpartiet har även motionerat om:

 • Förbud raketer/smällare utanför offentliga arrangemang
 • Översyn av föreskrifter för att säkra alla djurslags möjlighet till naturligt beteende
 • Naturens och djurens rättigheter
 • Djurtransporter
 • Förbud mot vissa jaktformer
 • Minskad användning av antibiotika globalt
 • Stopp för handel med elfenben
 • Förbud mot delfiner i fångenskap
 • Samband mellan våld i nära relationer och våld mot djur
 • Rädda igelkott från robotgräsklippare
 • Åtgärder mot hundsmuggling

Initiativ som kan ha negativ effekt på djur

Idag sker obligatorisk förprövning av nya djurstallar för att säkerställa att alla djurskyddskrav uppfylls. Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har motionerat om förprövning av djurstallar, vilket har lett till att riksdagen ställer sig bakom slopad förprövning av djurstallar efter stöd från Liberalerna och Moderaterna. 

Kristdemokraterna har under mandatperioden drivit på för att se över det nationella beteskravet för kor i lösdrift. 

Stöd Djurens Rätts arbete för alla behövande djur. Det är tack vare stöd från djurvänner som du som gör vi kan göra skillnad!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem